Rubriky

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

25. 10 2012

Tématem čtvrté přednášky bude dokončení soukromého práva. Řeč bude o právu závazkovém (viz prezentaci č. 2).

25. 10 2012

Tématem posledního semináře byla praktická aplikace teorie právních norem. Na jednotlivých případech právních předpisů jsme si především ukázali, jak odlišit normativní právní akt od individuálního právního aktu. Demonstrovali jsme také, že právní normu nelze ztotožňovat s textem právního předpisu, který je „pouhým“ pramenem práva a právní normy obsahuje. Právní normu lze velmi často poznat až zevrubnějším studiem i několika předpisů. Dále jsme se zabývali podrobněji blanketními a zmocňovacími normami.

Na dalším semináři dokončíme příklady zadané z minula (od č. 567/2002 Sb.) a dále se budeme věnovat pramenům práva. Vyhledejte a projděte si zákon o Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních smluv ve znění pozdějších předpisů a určete, podle jakého ustanovení byly publikovány jednotlivé právní akty, které byly zadány na minulém semináři (viz zde: http://www.iprazak.cz/2012/10/zadani-ukolu-na-seminar-24-10-2012/).

22. 10 2012

Na příští seminář vyhledejte následující právní předpisy ve Sbírce zákonů a určete
1) zda jsou normativními či individuálními právními akty a odůvodněte,
2) v případě normativních právních aktů vyhledejte právní normu a určete její prvky,
3) charakterizujte prvky z hlediska míry abstraktnosti a v případně určete, zda se jedná o kumulativní či alternativní prvky a taxativní či demonstrativní výčty.

268/2002 Sb.
572/2002 Sb.
573/2002 Sb.
274/2002 Sb.
445/2002 Sb.
485/2002 Sb.
490/2002 Sb.
567/2002 Sb.
515/2002 Sb.
4/2002 Sb.
373/2002 Sb.
375/2002 Sb.
376/2002 Sb.

Při hledání předpisů využijte buď některý z informačních systémů dostupný na fakultě nebo stejnopis Sbírky zákonů, který má povinnost zveřejňovat Ministerstvo vnitra způsobem umožňujícím dálkový přístup dle ust. § 12 z. 309/1999 Sb. o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv.

22. 10 2012

Obsahem druhého semináře teorie práva bylo následující:

 • Zopakování základních přístupů k právu (právní pozitivismus x přirozenoprávní přístup na příkladu střelců na Berlínské zdi)
 • Právní normy
  definice,
  – rysy právní normy (závaznost, form. určitost, obecnost, vynutitelnost),
  – struktura právní normy (trichotomická, tetrachotomická a normy se zvláštní strukturou),
  – dělení hypotéz, dispozic a sankcí (míra abstraktnosti, kumulativní a alternativní hypotézy či dispozice; taxativní a demonstrativní výčty)
  – klasifikace právních norem (dle právní síly, dle charakteru, dle předmětu a metody)
  – normy se zvláštní strukturou (blanketní, kolizní, kompetenční, teleologické, quasinormy doporučujícího charakteru). Číst celý člának »
18. 10 2012

V této přednášce dokončíme témata z minulé prezentace a dále se budeme věnovat právu závazkovému včetně odpovědnosti za škodu a jeho vazbám na pracovní a obchodní právo.

Literatura k této přednášce: Pavel Varvařovský. Základy práva : o právu, státě a moci. 2., aktualiz. a dopl. vyd. Praha : ASPI-Wolters Kluwer, 2009. str: 208-244.

Připomínám nabídku bodového zvýhodnění za zaslanou kauzu. Student, který mi emailem pošle popis konkrétního případu souvisejícího s probíranou látkou, obdrží dva plusové body v závěrečném testu.

Prezentaci k této přednášce naleznete zde: Prezentace2_Občanské právo hmotné 2.

17. 10 2012

Pro nahrazení povinnosti splnit zápočtový test nabízím možnost sepsat seminární práci Číst celý člának »