Rubriky

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

15. 05 2013

Na posledním semináři bude mj. prostor pro hromadnou konzultaci případných dotazů. Z důvodu kolize s zápočtem z římského práva se začátek přesouvá na 19h. Konzultace se pak přesune do neformální roviny v nedalekém restauračním zařízení (v případě pěkného počasí nejlépe pod širým nebem).

Vaše případné dotazy na konzultaci mi pošlete emailem minimálně 24 hodin předem.

15. 05 2013

V rámci dnešního semináře jsme se věnovali opakování tématu interpretace práva, v rámci čehož jsme zmínili i téma právního státu a panství práva. Zejména jsme se věnovali řešení úlohy zadané na minulém semináři.

24. 04 2013

V rámci semináře, jehož tématem byla opět interpretace práva, jsme se věnovali v úvodu nejprve opakování. Zopakovali jsme dvě fáze procesu aplikace práva a místo interpretace v tomto procesu. Následně jsme se věnovali praktickým příkladům interpretace.

Na následující semenář, který proběhne 15.5.2010, za použití standardních a nadstandardních výkladových metod (postup podrobně popište) odpovězte na následující otázky:

1) Může Senát PČR vyjádřit vůli nezabývat se návrhem ústavního zákona? Jaké má toto rozhodnutí následky?
2) Má Senát PČR na projednání návrhu ústavního zákona lhůtu 30 dnů? Co se stane v případě, že lhůta marně uplyne?
3) Může Senát PČR vrátit Poslanecké sněmovně PČR návrh ústavního zákona s pozměňovacími návrhy?
4) Může prezident republiky vetovat ústavní zákon?
5) Prostudujte příslušná ustanovení zákona o vysokých školách a fundovaně odůvodněte svou odpověď na otázku, zda může být děkanem fakulty student.

24. 04 2013

První část semináře jsme věnovali dokončení tématu aplikace práva. Věnovali pozornost účinnosti, právní moci a vykonatelnosti rozhodnutí. Dále jsme akty aplikace práva rozlišili na meritorní a procesní; konstitutivní a deklaratorní. Následně jsme vysvětlili pojem osvědčení. Následně jsme se věnovali rozlišení civilního, správního a trestního řízení. Zmínili jsme se o zásadách oficiality a dispoziční; zásadě inkviziční a projednací; zásadě materiální a formální pravdy.

Následně jsme se začali věnovat tématu interpretace práva. Ujasnili jsme si, co je objektem interpretace a co je „výsledkem“ tohoto procesu. Zmínili jsme se o funkcích interpretace a následně jsme se věnovali jednotlivým metodám. Podrobně jsme rozebrali metodu jazykového výkladu a systematického výkladu. Podrobně jsme rozebrali zásady lex superior derogat legi inferiori, lex specialis derogat legi generali a lex posterior derogat legi priori.

24. 04 2013

V rámci semináře jsme pokračovali v tématu právní odpovědnosti. Podrobně jsme rozebrali Baladu o mezinárodní ostudě mysliveckého sdružení v brodě. Na tomto příkladu se zabývali z hlediska odpovědnosti za škodu jednotlivými předpoklady jejího vzniku. Z hlediska odpovědnosti trestní jsme na tomto příkladu zopakovali znaky skutkové podstaty objekt, objektivní stránka, subjekt (pachatel), subjektivní stránka, protiprávnost. Zejména jsme věnovali příčinnou souvislostí a tzv. přerušením kauzálního nexu.

Následně jsme přešli k tématu uskutečňování a aplikace práva. Podrobně jsme si vysvětlili, jaké jsou formy realizace práva a co se rozumí pojmem uskutečňování a aplikace. Věnovali jsme se pojmu svémoci a ochrany pokojného stavu dle § 5 OZ.

Následně jsme se podrobně věnovali fázím procesu aplikace práva. Rozlišili jsme questio facti a questio iuris. V otázek ohledně zjišťování skutkového stavu jsme se podrobně věnovali dokazování. Ohledně questio iuris jsme odkázali na zvláštní seminář o interpretaci práva. Následně jsme se zmínili o poslední fázi procesu aplikace, a sice vlastním rozhodnutí. Uvedli jsme, co je to diskreční pravomoc a dále jsme se něnovali jednotlivým náležitostem aktu aplikace práva (kompetenčním, obsahovým a formálním a procedurálním).

4. 04 2013

Jako přípravu na další seminář prosím poslechněte „Baladu o mezinárodní ostudě mysliveckého sdružení v brodě“ a skutek zde popsaný subsumujte pod některou z norem popisujících skutkovou podstatu trestného činu a dále pod některou z norem popisu jích soukromoprávní odpovědnost, a to jak v účinném, tak i v novém obč. zákoníku.