Rubriky

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

5. 06 2019

Jednodenní seminář poskytuje základní vhled do jednotlivých právních odvětví (občanské, obchodní, pracovní, trestní, správní, procesní a ústavní právo).

Důraz je kladen zejména na otázky praktické, tedy takové, se kterými se každý člověk může potkat v běžném životě (uzavírání smluv, dědictví, odpovědnost za škodu, vztah k orgánu veřejné moci). Základním cílem semináře je naučit účastníky chovat se tak, aby s právem neměli problémy a byli schopni své znalosti šířit dále.
Důležitou část semináře tvoří i vysvětlování často tradovaných nepravd a nesprávností o právu, a to zejména v oblasti pojmosloví. Pozornost je v tomto směru věnována právnímu jazyku a jeho úskalím.

Program:

Dopolední blok
Úvod, seznámení, očekávání
Právo jako normativní a hodnotový systém, odporný udavač
Občanské právo I (obecná část, věcná práva, dědické právo)
Občanské právo II (závazkové právo)
Odpolední blok
Procesní ochrana práv (civilní právo procesní)
Trestní právo hmotné
Trestní a správní proces
Reflexe, připomínky, zhodnocení

Odkazy:

www.menti.com
www.zaoknyprolidi.cz
www.cuzk.cz

Literatura:

ELIÁŠ, Karel. Občanské právo pro každého: pohledem (nejen) tvůrců nového občanského zákoníku. 2., dopl. a aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014. ISBN 978-80-7478-493-4.

VARVAŘOVSKÝ, Pavel. Základy práva: o právu, státě a moci. 3., aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-80-7478-669-3.

WINTR, Jan. Principy českého ústavního práva. 4. vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2018. ISBN 8073807300.