Rubriky

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

26. 02 2022

Zde naleznete prezentaci k přednášce ze dne 7. 4. 2022, jejímž obsahem je procesní ochrana práv.

26. 02 2022

Zde naleznete prezentaci k přednášce ze dne 24. 3. 2022, jejímž obsahem je trestní právo.

26. 02 2022

Zde naleznete prezentaci k přednášce „Občanské právo hmotné II (17. 3. 2022).“

26. 02 2022

Zde naleznete prezentaci k tématu občanského práva hmotného I. (10. 3. 2022): Prezentace – Občanské právo hmotné I.

26. 02 2022

Prezentaci a materiál k přednášce „Právo jako normativní a hodnotový systém“ ze dne 3.3.2022 naleznete zde:

Právo jako normativní systém
Problém odporného udavače

26. 02 2022

První část předmětu bude zaměřena na základy práva. Cílem je seznámit studenty s hodnotovým zakotvením práva, se základními stavebními kameny práva, s právní terminologií a především s klíčovými principy a instituty hlavních právních odvětví. Důraz bude kladen na občanské právo hmotné jako základ soukromého práva, z veřejnoprávních odvětví bude pozornost věnována především právu trestnímu a obecným principům správního procesu.

  • 3. 3. 2022 Právo jako hodnotový a normativní systém
  • 10. 3. 2022 Občanské právo I
  • 17. 3. 2022 Občanské právo II
  • 24. 3. 2022 přestávka
  • 31. 3. 2022 přestávka
  • 7. 4. 2022 Trestní právo
  • 14. 4. 2022 přestávka
  • 21. 4. 2022 Procesní ochrana práv
  • 28. 4. 2022 Správní právo a hromadná konzultace

Studijní literatura:
VARVAŘOVSKÝ, Pavel. Základy práva: o právu, státě a moci. 2., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: ASPI, 2009. ISBN 978-80-7357-407-9.
WINTR, Jan. Principy českého ústavního práva: o právu, státě a moci. 3. vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015. ISBN 978-80-7380-564-7.
ELIÁŠ, Karel. Občanské právo pro každého: pohledem (nejen) tvůrců nového občanského zákoníku. 2., dopl. a aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014. ISBN 978-80-7478-493-4.

Další studijní pomůcky:
Ústava České republiky (č. 1/1993 Sb.)
Listina základních práv a svobod (č. 2/1993 Sb.)
Občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.)
Trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb.)
Smlouva o Evropské unii