NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

30. 01 2017

První část předmětu bude zaměřena na základy práva. Cílem je seznámit studenty s hodnotovým zakotvením práva, se základními stavebními kameny práva, s právní terminologií a především s klíčovými principy a instituty hlavních právních odvětví. Důraz bude kladen na občanské právo hmotné jako základ soukromého práva, z veřejnoprávních odvětví bude pozornost věnována především právu trestnímu a obecným principům správního procesu.

Druhou polovinu předmětu bude vyučovat kol. dr. Jakub Stránský a seznámí studenty se základními hospodářskými principy a jejich terminologií. Důraz není kladen na ekonomickou teorii, ale na užité hospodářské nauky – účetnictví, finanční trhy, management, marketing a informační systémy. Studenti získají elementární vhled do podnikových funkcí vhodný pro budoucí překladatelskou praxi nejen z hlediska odborné terminologie, ale i z hlediska podnikatelského.

 • 24.2. Právo jako hodnotový a normativní systém
 • 3.3. Občanské právo I
 • 10.3. Občanské právo II
 • 17.3. Trestní právo
 • 24.3. Mikro- a makroekonomie, ekonomický systém, trhy, stát, organizace, jednotlivci (dr. Stránský)
 • 31.3. Procesní ochrana práv
 • 7.4. Správní právo
 • 21.4. Účetnictví a daně
 • 28.4. Peníze, banky a finanční trhy
 • 5.5. Management – řízení, organizace, strategie
 • 12.5. Marketing – výzkum trhu, produkt, komunikace
 • 19.5. Informační systémy

Studijní literatura:

VARVAŘOVSKÝ, Pavel. Základy práva: o právu, státě a moci. 2., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: ASPI, 2009. ISBN 978-80-7357-407-9.
WINTR, Jan. Principy českého ústavního práva: o právu, státě a moci. 3. vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015. ISBN 978-80-7380-564-7.
ELIÁŠ, Karel. Občanské právo pro každého: pohledem (nejen) tvůrců nového občanského zákoníku. 2., dopl. a aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014. ISBN 978-80-7478-493-4.

Další studijní pomůcky:

Ústava České republiky (č. 1/1993 Sb.)
Listina základních práv a svobod (č. 2/1993 Sb.)
Občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.)
Trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb.)
Smlouva o Evropské unii

4. 01 2017

V informačním systému byly zveřejněny výsledky zápočtu z Úvodu do studia práva (termín 3.1.2017). Ti studenti, kteří zápočet ve svém systému nenašli, v testu neuspěli. Úspěšnost byla 83%.