NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

26. 04 2018

Zde naleznete prezentaci k přednášce „Občanské právo hmotné II.“

20. 04 2018

Zde naleznete prezentaci k tématu občanského práva hmotného I.: Prezentace – Občanské právo hmotné I.

13. 04 2018

Prezentace a materiál k přednášce „Právo jako normativní systém“ naleznete zde:

Právo jako normativní systém
Problém odporného udavače

13. 04 2018

První polovinu předmětu bude vyučovat kol. dr. Jakub Stránský a seznámí studenty se základními hospodářskými principy a jejich terminologií. Důraz není kladen na ekonomickou teorii, ale na užité hospodářské nauky – účetnictví, finanční trhy, management, marketing a informační systémy. Studenti získají elementární vhled do podnikových funkcí vhodný pro budoucí překladatelskou praxi nejen z hlediska odborné terminologie, ale i z hlediska podnikatelského.

Druhá část předmětu bude zaměřena na základy práva. Cílem je seznámit studenty s hodnotovým zakotvením práva, se základními stavebními kameny práva, s právní terminologií a především s klíčovými principy a instituty hlavních právních odvětví. Důraz bude kladen na občanské právo hmotné jako základ soukromého práva, z veřejnoprávních odvětví bude pozornost věnována především právu trestnímu a obecným principům správního procesu.

  • 13.4. Právo jako hodnotový a normativní systém
  • 20.4. Občanské právo I
  • 27.4. Občanské právo II
  • 4.5. Trestní právo
  • 11.5. Procesní ochrana práv, Ústavní právo
  • 18.5. Předtermín testu

Studijní literatura:

VARVAŘOVSKÝ, Pavel. Základy práva: o právu, státě a moci. 2., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: ASPI, 2009. ISBN 978-80-7357-407-9.
WINTR, Jan. Principy českého ústavního práva: o právu, státě a moci. 3. vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015. ISBN 978-80-7380-564-7.
ELIÁŠ, Karel. Občanské právo pro každého: pohledem (nejen) tvůrců nového občanského zákoníku. 2., dopl. a aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014. ISBN 978-80-7478-493-4.

Další studijní pomůcky:

Ústava České republiky (č. 1/1993 Sb.)
Listina základních práv a svobod (č. 2/1993 Sb.)
Občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.)
Trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb.)
Smlouva o Evropské unii

13. 04 2018

Zde naleznete prezentaci k poslední přednášce ekonomické části předmětu:

04 Manažírci