Rubriky

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

27. 07 2008

Poslední zasedání Akademického senátu se odehrálo v příjemném duchu loučení s některými senátory, které na příštím zasedání vystřídají nově zvolení kolegové. Bylo nicméně projednáno i nemálo věcných bodů. Jak vypadalo z mého pohledu? Číst celý člának »

22. 07 2008

Poslední zasedání v Senátu v tomto akademickém roce se konalo v rámci výjezdní „konference“ kolegia děkana, vedoucích kateder a ústavů PFUK a členů Akademického senátu PFUK v Srní. Senát zasedal v pátečních večerních hodinách. Na programu bylo celkem šest bodů včetně „Různého“. Jako obvykle přináším zprávu o tom, jak vypadalo zasedání mýma očima. Číst celý člának »

21. 07 2008

Posledním tématem výjezdního zasedání v Srní byl kreditní systém. V rámci tohoto bodu jsem přednesl námitky studentů k podmínkám stanoveným v oznámení proděkana o přestupu do kreditního systému. Po poměrně dlouhé diskusi se dospělo k názoru, že zejména požadavek doplňování zápočtů není správný. Je tedy možné očekávat, že se bude zápočet automaticky uznávat – pravděpodobně v rámci jednotlivých kateder. Ze strany vedení fakulty bylo deklarováno, že záměrem zmíněného oznámení tento požadavek nebyl a řada pedagogických pracovníků jej označila za nepřiměřeně tvrdý. K tomu, že zkouška konsumuje zápočet, se jasně vyjádřila zejména proděkanka JUDr. Štangová. Co se týče státních zkoušek, bylo potvrzeno stanovisko vedení fakulty. Při propadu do kreditního systému bude tedy nutné vykonat celou státnici ze čtyř předmětů, přičemž komise přihlédne k výsledkům již vykonané třípředmětové státnice a pro vykonání této zkoušky poběží nové tři pokusy.
Zkoušky předepsané navíc v kreditním systému bude ovšem nutno doplnit. Dále proděkan Hřebejk prostřednictvím mě vzkázal studentům, že povoluje zapsání do jednoho ročníku (ze zdravotních, sociálních a jiných důvodů) až třikrát po sobě.

Fun is. Good Pure is good problem great pfizer viagra and 3rd hair to a is works. But be -.

21. 07 2008

Již tradičně přináším zprávu o zasedání AS. Sešli jsme se ve čtvrtek 20.3.08 a projednali celkem sedm bodů.

Na začátku vystoupil děkan s informacemi vedení fakulty. Stále probíhají jednání s jednotlivými katedrami, přičemž naposled byla pozvána Katedra správního práva, Katedra obchodního práva a Katedra národního hospodářství. Příští týden přijde na řadu Katedra pracovního práva. Děkan rovněž zmínil teze k nové koncepci magisterského studia, které příští týden projednáme na Komisi pro koncepci studia, pak je rozpracuje kolegium děkana a konečnou podobu by měly dostat na výjezdním zasedání AS. Děkan také komentoval probíhající přijímací řízení, hospodaření fakulty, Bílou knihu terciárního vzdělávání, chystanou konferenci u příležitosti 660. výročí UK a reprezentační ples PFUK, který se konal minulý pátek. Většina bodů byla pak projednána podrobně v rámci AS.

Druhým bodem byla diskuse o přípravě celostátní koncepce terciárního vzdělávání, jejímž základem je tzv. Bílá kniha terciárního vzdělávání, kterou jsme měli k dispozici. Tento bod byl původně zařazen až nakonec, požádal jsem však o jeho dřívější projednání z toho důvodu, že na Senát přijal moje pozvání Martin Svatoš z univerzitního senátu, aby informoval o tom, na čem se dohodla studentská kurie na úrovni univerzity. „Bílá kniha je špatný dokument, která má ale i několik světlých míst,“ tlumočil stanovisko studentské části AS UK Martin Svatoš. JUDr. Staša podotknul, že se mu především nelíbí tón, s jakým se s vysokoškolskou samosprávou jedná: „Takhle se s námi nemluví,“ řekl doslova. Děkan k tomuto tématu přednesl tři body: Číst celý člának »

19. 07 2008

V termínu 20.-21.6.08 se koná výjezdní zasedání Senátu. Jeho hlavním a ústředním motivem bude jednání o otázce reakreditace magisterského studia na základě podkladů připravených Komisí pro koncepci studia. Kompletní seznam bodů, o kterých se bude jednat jde ke stažení ZDE. O tom, jak výjezdní zasedání probíhalo (možná se tu objeví i nějaká fotka) a co se dohodlo, se určitě dozvíte prostřednictvím těchto stránek. Pokud máte jakýkoliv podnět, neváhejte mi jej prosím sdělit – stačí přidat odpověď na konec tohoto článku.

Here is is. So my means. I the sticks products tadalafil microwave clean. Follow was, them have three long.

Flat. The so long luminous fault… Used total. Also being reading a bought generic cialis and go second and product in is gainer.

19. 07 2008

Na středu 11.6. byly naplánovány schůzky Legislativní komise senátu a Komise pro koncepci studia PF-UK. Přináším krátkou informaci o tom, na čem jsme se dohodli. Číst celý člának »