.zasedání AS 20.6. – přijímačky, depurace, nemocnice, vedoucí KTP*

Poslední zasedání v Senátu v tomto akademickém roce se konalo v rámci výjezdní „konference“ kolegia děkana, vedoucích kateder a ústavů PFUK a členů Akademického senátu PFUK v Srní. Senát zasedal v pátečních večerních hodinách. Na programu bylo celkem šest bodů včetně „Různého“. Jako obvykle přináším zprávu o tom, jak vypadalo zasedání mýma očima. Nejprve přišly na řadu informace vedení fakulty. Děkan nás zpravil o výročích některých akademických pracovníků, udělení doktorátu h.c., setkávání s katedrami a výběrovém řízení na místa odborných asistentů. Z úst proděkana Hřebejka pak zazněla informace o probíhajícím přijímacím řízení do magisterského a doktorského studia. Řádného termínu přijímacích zkoušek do magisterského studia se zúčastnilo celkem 4061 uchazečů a 158 pak využilo mimořádného termínu. Cca 1500 uchazečů uplatnilo bonifikaci za maturitu s vyznamenáním, 650 certifikát z cizího jazyka a 60 dva certifikáty z cizích jazyků. Ústní zkoušku konali 2 uchazeči. Předpokládaná hranice pro přijetí je 67 bodů. Do doktorského studia bylo přijato 101 ze 115 uchazečů.
Druhým bodem byla pak depurace vnitřních předpisů. Zde po krátké diskusi Senát schválil změny navržené jeho legislativní komisí. Více o depuraci je možné přečíst si více zde.
Třetím bodem bylo schválení podmínek přijímacího řízení pro příští rok. Asi největším rozdílem oproti minulým létům bude uznávání národních srovnávacích zkoušek. Text celého usnesení si můžete přečíst ZDE. JUDr. Suchánek navrhl snížení počtu přijímaných studentů o 50, což by přispělo ke zkvalitnění výuky a zastavení „inflace právníků“. Jeho návrh jsem uvítal a hlasoval jsem pro, přidali se však jen další tři senátoři. Neustálé navyšování počtu studentů je zdůvodňováno ekonomicky, neboť škola má z každého přijatého studenta určitou finanční částku. Kolega Švarc dále vystoupil proti bonifikacím, což bylo však po krátké diskusi odmítnuto většinou senátorů.
Čtvrtým bodem bylo usnesení o souhlasném stanovisku se senátem univerzity o odmítnutí převodu fakultních nemocnic na akciové společnosti. V tomto bodě jsem se zdržel hlasování, protože tuto otázku považuji za politickou a necítím se být dostatečně informován, abych o převodu nemocnic rozhodoval. Proti usnesení hlasoval kolega Švarc. Přesto senát svou většinou usnesení přijal.
Pátým, spíše organizačním bodem bylo schválení harmonogramu zasedání na příští akademický rok. Senát by měl zasedat 1.10., 13.11., 11.12., 30.1., 12.3., 23.4., 21.5.
V rámci bodu Různé předložil Senátu děkan svůj návrh na jmenování prof. Jelínka vedoucím Katedry trestního práva na jeden rok. Senát jej na posledním zasedání nedoporučil z toho důvodu, že existovaly pochybnosti o jeho morální integritě. V návaznosti na toho rozhodnutí, které bylo učiněno na základě nepodložených informací, se zejména studentská kurie rozhodla podniknout důkladné šetření, sbírání informací, hledání poškozených a nakonec se sešla i prof. Jelínkem osobně. Během tohoto procesu jsem se zbavil pochybností a dospěl k závěru, že prof. Jelínek je vhodnou a bezúhonnou osobou, kterou mohu s klidným svědomím doporučit. V tajném hlasování získal prof. Jelínek 14 hlasů pro, 1 byl proti, ostatní se zdrželi.

What and off a all good – 30. Temperature if same surgery, to drink on viagra makes actually looking I’ve a very dramatic.

Odpovědět už není možné.

Články podle kategorií