Rubriky

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

28. 03 2013

V rámci semináře, jehož hlavním tématem byla právní odpovědnost, jsme se na začátku věnovali opakování tématu právních skutečností. Vyjasnili jsme si také, co jsou právní domněnky a fikce. Pak Jsme se podrobně zaměřili na náležitosti právních úkonů a následky situace, kdy nějaká náležitost chybí. U právních událostí jsme se zaměřili na rozdíl mezi promlčením práva a jeho prekluzí, což jsme demonstrovali na § 2325 odst. 1 a 2 NOZ.
S protiprávním stavem a protiprávním jednáním jsme plynule přešli do tématu právní odpovědnosti. Tu jsme rozdělili na soukromo- a veřejnoprávní. Zdůraznili jsme také, že jeden skutek může mít jak následky veřejnoprávní, tak i soukromoprávní. Vysvětlili jsme si také, také jaký je rozdíl mezi odpovědností objektivní a subjektivní. Přitom jsme se věnovali formám zavinění.
Na příštím semináři budeme v tématu právní odpovědnosti pokračovat.

22. 03 2013

V rámci čtvrtého semináře jsme se věnovali dokončení tématu o subjektivních právech. Tématem druhé části semináře byly právní skutečnosti. Nejprve jsme si vysvětlili tři roviny subjektivního práva (možnost chovat se určitým způsobem, možnost vyžadovat nějaké chování od jiného a možnost domáhat se ochrany svého práva).
Věnovali jsme se podrobně pojmu předmět/objekt subjektivních práv a rozlišili jsme jednak čtyři varianty předmětu primárního (dare, facere, omitere, pati) a jednak na příkladu smlouvy o výpůjčce a zápůjčce vysvětlili rozdíl mezi sekundárním předmětem a pouhým charakterem sekundárního předmětu. Pozornost jsme věnovali realizaci subjektivních práv. Rozlišili jsme jejich utváření a výkon. Vysvětlili jsme si rozdíl mezi právním titulem a kauzou a věnovali se různým možnostem vzniku subjektivních práv.
Tímto tématem jsme plynule otevřeli další velké téma, a sice právní skutečnosti. Nakreslili jsme si schéma rozlišování různých právních skutečností podle přítomnosti prvku vůle a souladu s právem. Podrobněji jsme se pak věnovali právnímu úkonu jako skutečnosti nejtypičtější. Na příkladu zapůjčené bankovky od kolegyně Jany jsme si ukázali, jaké jsou některé jeho náležitosti a jaký je následek jejich absence. Toto téma příště dokončíme a podrobně se budeme věnovat především deliktům.

13. 03 2013

V rámci druhého a třetího semináře jsme se věnovali problematice právních subjektů, subjektivních práv a jejich realizace. Vysvětlili jsme si pojmy právní osobnost, subjektitiva, svéprávnost, způsobilost k právním úkonům, procesní subjektivita a procesní způsobilost, pavomoc a kompetence.
Dále jsme se zaměřili detailně na fyzické osoby. Zabývali jsme se vznikem a zánikem právní osobnosti a svéprávnosti, jejím omezením a zdůraznili jsme si některé novikny úpravy NOZ od 1.1.2014.
Následně jsme se věnovali osobnám právnickým. Vysvětlili jsme si pojmy, založení, ustavení, vznik, zrušení, likvidace a zánik. Právnické osoby jsme si rozčlenili na soukromoprávní a veřejnoprávní. Dále pak na korporace, fundace a ústavy. Vysvětlili jsme si, jakým způsobem právnická osoba jedná a co je to statutární orgán.
Výklad jsme doplnili nálezem ÚS IV. ÚS 221/98 o Vězeňské službě ČR, IV. ÚS 3102/08 o vztahu volebního práva a zbavení způsobilosti k právním úkonům a dále IV. ÚS 412/04 o zbavení procesní způsobilosti.

Druhým velkým tématem bylo subjektivní právo a právní povinnost. Vymezli jsme si tyto pojmy a dále se zabývali objektem subjektivních práv, a to primárním (dare, facere, omitere, pati) a sekundárním. V této souvislosti jsme si vysvělili, jak nově chápe nový občanský zákoník pojem věci. Dále jsme zmínili dělení subjektivních práv na absolutní a relativní, hmotně- a procesněprávní, soukromá a veřejná, hlavní a vedlejší.

Na příštím semináři se budeme zabývat realizací subjektivních práv a následně zejména právními skutčnostmi.