Rubriky

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

14. 11 2013

Na posledním semináři jsme se zabývali dokončením problematiky časové působnosti, resp. retroaktivity právní normy. Na příkladech jsme demonstrovali, jak rozeznat pravou a nepravou retroaktivitu.

Dále jsme se věnovali pramenům práva. Číst celý člának »

13. 11 2013

Na semináři jsme se věnovali působností právních norem. Začali jsme působností teritoriální a uvedli některé příklady, kdy se na území jednoho státu aplikuje právo státu jiného. Zmínili jsme se o mezinárodním právu soukromém a o distančních deliktech. Číst celý člának »

31. 10 2013

V rámci dalšího semináře jsme na domácím úkolu procvičili rozlišování mezi právními normami a individuálními právními akty. Demonstrovali jsme, že určující pro toto rozlišení není skutečnost, že se předmětná povinnost vztahuje jen na relativně konkrétně určený subjekt. Důležitý je způsob takového určení, tedy, zda je subjekt vymezen individuálně či podle druhu.

Následně jsme se částečně věnovali působnosti právní normy. Zmínili jsme se o věcné působnosti a na příkladu omezení svéprávnosti dle NOZ jsme si vysvětlili, že není možné tuto normu vztáhnout na právo volební.

Příště se budeme detailně věnovat působnosti časové a teritoriální. Připravte si prosím řešení cvičení č. 3 – 20 v Seminárním praktiku na str. 36-39.

24. 10 2013

V rámci třetího semináře jsme se věnovali problematice právních norem.

Probrali jsme následující body:

– definice,
– rysy právní normy (závaznost, form. určitost, obecnost, vynutitelnost),
– struktura právní normy (trichotomická, tetrachotomická a normy se zvláštní strukturou),
– dělení hypotéz, dispozic a sankcí (míra abstraktnosti, kumulativní a alternativní hypotézy či dispozice; taxativní a demonstrativní výčty)
– klasifikace právních norem (dle právní síly, dle charakteru, dle předmětu a metody)
– normy se zvláštní strukturou (blanketní, kolizní, kompetenční, teleologické, quasinormy doporučujícího charakteru).

Na příští seminář vyhledejte následující právní předpisy ve Sbírce zákonů a určete
1) zda jsou normativními či individuálními právními akty a odůvodněte,
2) v případě normativních právních aktů vyhledejte právní normu a určete její prvky,
3) charakterizujte prvky z hlediska míry abstraktnosti, dispozitivnosti či kogentnosti a v případně určete, zda se jedná o kumulativní či alternativní prvky a taxativní či demonstrativní výčty.

268/2002 Sb.
572/2002 Sb.
573/2002 Sb.
274/2002 Sb.
445/2002 Sb.
485/2002 Sb.
490/2002 Sb.
567/2002 Sb.
515/2002 Sb.
4/2002 Sb.
373/2002 Sb.
375/2002 Sb.
376/2002 Sb.

Při hledání předpisů využijte buď některý z informačních systémů dostupný na fakultě nebo stejnopis Sbírky zákonů, který má povinnost zveřejňovat Ministerstvo vnitra způsobem umožňujícím dálkový přístup dle ust. § 12 z. 309/1999 Sb. o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv.

16. 10 2013

Předmětem druhého semináře byly úvahy o právu jako o hodnotovém systému. Zaobírali jsme se příspěvkem kol. Ivety Frydrychové na téma „Případ lodi Mignonette„. Materiál k tomu naleznete zde.

Dalším příkladem, na kterém jsme problematiku demonstrovali byla kauza „Střelců na Berlínské zdi“ a kauza „Riggs vs. Palmer„. Číst celý člának »

9. 10 2013

V rámci prvního semináře byly dány úvodní informace o struktuře seminářů a podmínkách udělení zápočtu a učebnicích. Podmínkou pro zápočet z Teorie práva I. je kumulativně splnění docházkové povinnosti s maximálně třemi absencemi a dále buď splnění zápočtového testu nebo sepsání seminární práce.

Pro nahrazení povinnosti splnit zápočtový test nabízím možnost sepsat seminární práci. Požadavky na ni jsou 10 normostran s maximálně 15% citací. Při citování jiných autorů je třeba dodržet citační normu (viz např. www.citace.com). Termín odevzdání práce je 18.12.2013 v písemné podobě na semináři. Při výběru témat jsem vyšel z návrhů témat vědeckého semináře Prof. Gerlocha. Při volbě jiného tématu je třeba jej nejprve nechat odsouhlasit. Práce bude hodnocena po stránce formální i obsahové. Při flagrantním porušení citačních pravidel bude práce hodnocena jako „neprospěl“.

Témata:

Právní význam lidské důstojnosti
Právněfilosofické otázky v beletrii (vybrané dílo)
Různé pohledy na spravedlnost
Radbruchova formule, její aplikace a kritika
Společenské funkce práva
Stát jako subjekt práva
Zákaz retroaktivity
Vývoj a obsah pojmu právního státu
Teoretické varianty struktury právní normy
Finální (teleologické) normy
Kritéria odlišení soukromého a veřejného práva
Rozdíly a podobnosti mezi právními kulturami
Common Law v Británii a v USA
Co je právní pozitivismus?
Právní problémy restitucí majetku v ČR
Nový občanský zákoník (vybraný problém)
Metody interpretace práva v praxi soudů
Judikování contra legem
Teleologický výklad
Význam doktrinálního výkladu
Poměřování právních principů

Věcně jsme se zabývali pojmem práva, právem objektivním a subjektivním, pozitivním a přirozeným. Pokusili jsme se nalézt definici práva a zadali jsme úlohu na příští seminář spočívající v nastudování příkladu tzv. odporného udavače z knihy Morálka práva od Lona Fullera.

Obsahem následujícího semináře bude právo jako normativní a hodnotový systém.