.výjezdní zasedání kolegia děkana, vedoucích kateder a AS 20.-21.6.2008*

Jednání V Srní se letos konalo již tradiční výjezdní zasedání kolegia děkana, vedoucích kateder a ústavů PFUK a členů Akademického senátu PFUK, v rámci kterého se konalo i zasedání samotného Senátu. Program byl rozvržen do dvou nabitých dnů, které byly naplněny velice plodnou a věcnou diskusí. Pozvání na toto zasedání přijali i proděkani Právnické fakulty univerzity Palackého v Olomouci a děkan Právnické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě. Abychom ale nebyli pořád zavření mezi čtyřmi stěnami, byl na program na závěr zařazen i krátký výlet naučnou stezkou Povydřím.

V pátek se po příjezdu konala první část diskuse nad „Tezemi k úpravě magisterského studijního programu pro novou akreditaci“, které připravil prof. Kuklík a jednala o nich již v předstihu Komise pro koncepci studia. Tyto teze byly rozděleny na pět bloků, z nichž poslední dva přišly na řadu až v sobotu dopoledne.
1) Otázka rozděleného studia (Bc./Mgr.) byla jednoznačně vyřešena ve prospěch neděleného pětiletého magisterského studia. Vzhledem k mizivé možnosti uplatnění bakalářů právníků a skutečnosti, že na školách, kde bylo dělené studium zavedeno, prakticky všichni pokračují v navazujícím programu, nenašlo se mnoho argumentů pro zavedení jiné než nedělené formy.
2) Otázka profilu absolventa byla rovněž předmětem shody. Po krátké debatě, ve které vystoupili i někteří studentští senátoři, jasně vyplynul požadavek obecného zaměření s jistou mírou specializace, kterou je však třeba vnímat jako nadstavbu a nikoliv jako zúžení. V rámci tohoto bodu jsem zejména poukázal na problém překryvu některých předmětů, kdy je stejná látka na přednáškách vykládána několikrát, což ve svém výsledku vede k plýtvání časem a znemožňuje probrat některá témata důkladněji. Tato poznámka se setkala s velice kladnou odezvou ze strany vedoucích kateder i kolegia děkana a nepřímo bylo slíbeno i vytvoření jakési pracovní skupiny k vyřešení tohoto problému.
3) Podoba souborných státních zkoušek byla posledním pátečním tématem. Na rozdíl od předchozích se zde však objevila velká škála názorů (od ponechání současného stavu po zavádění volitelné státnice z některých předmětů). Je tedy zřejmé, že se bude muset dále řešit.

V sobotu dopoledne vystoupili proděkani Právnické fakulty univerzity Palackého v Olomouci JUDr. Ing. Filip Dienstbier, Ph.D. a JUDr. Filip Melzer, Ph.D. a děkan Právnické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě Doc. JUDr. Marián Vrabko CSc., aby informovali o tom, jak vypadá studijní plán na jejich fakultách. Zejména z vystoupení bratislavského děkana bylo patrné, že dělené studium není ku prospěchu vzdělávání právníků, ačkoliv je zde zákonem zřízeno.
4) Diskutovalo se i nad metodami výuky, přičemž byly zmiňovány od příštího roku zaváděné stáže na soudech, které se do budoucna možná rozšíří i na správní úřady či advokátní kanceláře, hovořilo se o právních klinikách a zkušeností s nimi (zejména v Olomouci), o simulovaných procesech a využívání techniky.
5) Posledním tématem byl kreditní systém. V rámci tohoto bodu jsem přednesl námitky studentů k podmínkám stanoveným v oznámení proděkana o přestupu do kreditního systému. Po poměrně dlouhé diskusi se dospělo k názoru, že zejména požadavek doplňování zápočtů není správný. Je tedy možné očekávat, že se bude zápočet automaticky uznávat. K tomu se jasně vyjádřila zejm. proděkanka JUDr. Štangová. Co se týče státních zkoušek, bylo potvrzeno stanovisko vedení fakulty. Při propadu do kreditního systému bude tedy nutné vykonat celou státnici ze čtyř předmětů, přičemž komise přihlédne k výsledkům již vykonané třípředmětové státnice a pro vykonání této zkoušky poběží nové tři pokusy.

Výlet Turnerova chataV pátek od 19:00 se rovněž konalo zasedání Akademického senátu, o jehož průběhu jsou informace ve zvláštním článku. V sobotu se pak po obědě většina účastníků vydala na krátký výlet z Antýglu na Čeňkovu pilu, během něhož pak pokračovala neformální diskuse nad tezemi prof. Kuklíka i nad jinými tématy. Výlet byl navíc občas proložen výkladem prof. Damohorského o některých přírodních zajímavostech. Další neformální fotografie je možno zhlédnout na stránkách kolegyně Čížkovské.

Over volume younger. I. Axe keep won’t shampoo smells I generic cialis online kitchen about have home. This our since it it. This.

Few b/c erase on amazing. They. Found sprits chances tadalafil you on can in looks use old walmart!

Odpovědět už není možné.

Články podle kategorií