.zasedání AS 29.1.09 – doc. Král pověřen vedenín KEP, investice, stipendia*

Tradičně přináším zprávu o zasedání Akademického senátu a omlouvám, za dlouhou časovou prodlevu, která byla způsobena především nabitým zkouškovým obdobím. Na programu zasedání bylo šest bodů včetně „různého“, přičemž patrně nejvýznamnějším bodem z hlediska studentů bylo projednávání výše prospěchového stipendia.

Prvním bodem byly standardně informace vedení fakulty. Děkan sdělil senátu, že jsme oficiálně obdrželi zprávu o akreditaci doktorského studia. Dále se z podnětu senátu na kolegiu děkana projednávala prospěchová stipendia, ta jsou však zařazena jako zvláštní bod zasedání. Bylo zřízeno Centrum právní komparatistiky a jeho vedoucím byl jmenován Prof. Tichý, jenž požádal o tvůrčí volno. Z toho důvodu je na programu zasedání zařazen bod o pověření doc. Krále vedením Katedry evropského práva. V lednu již končí setkávání děkana s katedrami – zbývají už jen dvě výzkumná centra. Na 12.3.09 se připravuje se pedagogická konference o koncepci studia a úpravách magisterského studijního programu. Bylo rozhodnuto o přípravě zprávy o hospodaření a zprávy o činnosti fakulty.

Druhým bodem bylo projednání opatření děkana o organizaci studia v doktorském studijním programu. Jeho středobodem je posílení postavení školitele a oborové rady. Navazuje na univerzitní předpisy a zákon o VŠ, nenahrazuje tedy žádný stávající předpis. Někdejší zkušební řád fakulty byl zrušen ze zákona. Toto opatření bylo po krátké diskusi o retroaktivním ustanovení v něm obsaženém podpořeno.

Vyjádření k návrhu na pověření doc. Krále vedením Katedry evropského práva bylo zařazeno na program zasedání z toho důvodu, že Prof. Tichý požádal v souvislosti se svým jmenováním vedoucím Centra právní komparatistiky o tvůrčí volno, na které má jedou za 7 let má nárok. O tomto bodu bylo hlasováno tajně a doc. Královi byla většinou hlasů vyjádřena podpora.

Čtvrtým bodem bylo projednání plánovaných investičních akcí. Tajemník JUDr. Horáček informoval, že  Matematicko-fyzikální fakulta má v úmyslu předat správu objektu Mariánská v Krušných horách, což je to penzion, a dotázal se senátu, zda má se má o objekt zajímat. Senát jej pověřil, aby získal o objektu přesnější informace. Dále sdělil senátu, že nám byly od MŠMT přislíbeny peníze na rozvojové projekty ve výši cca. 1.200.000,- Kč. na nákladní výtah, který je za hranicí životnosti, a další prostředky na zastínění místnosti č. 300 lamelovým systémem, výměnu počítačových stanic v č. 017, umístění audiovizuální techniky do většiny velkých seminárních místností (typu 345, 346), instalaci vyvolávacího systému na studijní oddělení s displeji umístěnými i jinde po budově a na zakoupení nové ústředna pro IP-telefony, což ušetří zhruba 50% výdajů na telefony. V plánovacích investičních akcí FRIMu je uveden mikrobus, což je spíše úvaha, neboť by takový nákup byl výhodný z hlediska odpisů (navíc se plánuje zkrátit odpisovací doby na 1 rok). V současné době je však aktuální problém je se střechou, která je v havarijním stavu. Tajemník uvedl, že je hypoteticky předjednána možnost, že ministerstvo investiční záměr na opravu střechy přijme, ale vyzve nás, abychom hradili projektovou přípravu. V tom případě už by zmíněný nákup mikrobusu nepřipadal v úvahu. Nakonec sdělil, že fontánky se budou hradit z provozního fondu a v současné době je již je zadána objednávka na jejich zprovoznění.

Předposledním bodem zasedání bylo projednání prospěchových stipendií. Proděkan JUDr. Hřebejk sdělil senátu, že se stále pracuje na vypracování matice pro výběr studentů. Problémy dělají především státnice, neboť je nesprávné vyplácet stipendia za tzv. 6. ročník – čekatelům na státnici, kteří formálně splňují podmínky. Poté se vedla debata o výši stipendií, kdy studentská kurie prosazovala co nejvyšší částku. Nakonec bylo odhlasováno 11.000,- Kč.

V bodě různé byla otevřena tato témata:
Transformace mez a kolejí – vývoj je takový, že zatím se projednávání odkládá.
Sněm akademických senátů filosofických a humanitních fakult v HK – problematika financování těchto fakult a reformy. Pojede předseda senátu JUDr. Ing. Staša.
Reprezentační ples se bude konat v pátek 20.3. na Žofíně. Bude hrát orchestr Karla Vlacha, Miro Žbirka a Petra Janů, v malém sále Big band Metropol, v Rytířském sále Jožka Šmukař se svou cimbálovkou. Lístky bude prodávat Všehrd a paní Váňová. Na sponzorských příspěvcích už máme 0,5 mil. Kč.
Nedostatek zkouškových termínů z pracovního práva – Na schůzi katedry bylo rozhodnuto, že bude počet navýšen.
Bude spuštěna anketa s SISu.

Odpovědět

Aby bylo možno odpovědět, je třeba se zaregistrovat a přihlásit.

Články podle kategorií