.Úvod do studia práva FSV-UK 2015-2016*

Syllabus předmětu:
(v závorce uvedeny pasáže učebnice)

1. Právo jako hodnotový systém – demokratický právní stát, spravedlnost a právní jistota, interpretace práva (29. 9. – Wintr)

2. Právo jako normativní systém – právní norma, prameny práva, systém práva, aplikace práva (6. 10. – Pražák)
(Varvařovský, str. 15-42, 54-68)
S sebou: Ústava ČR, Občanský zákoník

3. Ústavní právo – ústavní systém České republiky (13. 10. – Wintr)
(Varvařovský, str. 78-114, nebo Wintr, Principy českého ústavního práva, kap. I–V)
S sebou: Ústava ČR, Listina základních práv a svobod

4. Ústavní právo – základní práva a svobody, úvod do správního práva (20. 10. – Wintr)
(Varvařovský, str. 114-172, nebo Wintr, Principy českého ústavního práva, kap. VI–VIII)
S sebou: Ústava ČR, Listina základních práv a svobod

5. Mezinárodní právo veřejné a evropské právo (27. 10. – Wintr)
(Wintr, Principy českého ústavního práva, kap. 9.2, 9.3 a Dodatek I a II)
S sebou: Smlouva o Evropské unii

6. Občanské právo hmotné I. (3. 11. – Pražák)
(Varvařovský, str. 42-54, 176-188)
S sebou: Občanský zákoník

7. Občanské právo hmotné II. (10. 11. – Pražák)
(Varvařovský, str. 188-228)
S sebou: Občanský zákoník

8.Procesní právo – civilní proces (24. 11. – Pražák)
S sebou: Občanský soudní řád

9. Trestní právo hmotné – obecná část (1. 12. – Wintr)
(Varvařovský, str. 333-342)
S sebou: Trestní zákoník

10. Trestní právo hmotné – zvláštní část, trestní odpovědnost právnických osob, exkurs ke správnímu trestání (8. 12. – Wintr)
(Varvařovský, str. 342-348, 358-360)
S sebou: Trestní zákoník

11. Procesní právo – trestní a správní proces (15. 12. – Pražák)
(Varvařovský, str. 292-299, 348-358)
S sebou: trestní řád a správní řád

Další informace:

Učitelé: Doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D., docent katedry teorie práva a právních učení PF UK,

Mgr. Pavel Pražák, asistent soudce, doktorand katedry teorie práva a právních učení PF UK

e-mail: wintr@prf.cuni.cz, pavel@iprazak.cz

konzultační hodiny: v budově PF UK: Jan Wintr v míst. 333,2, konkrétní hodiny viz wintr.cz; Pavel Pražák v sídle Obvodního soudu pro Prhu 4 po dohodě.

 Status kurzu: povinný předmět Institutu ekonomických studií FSV UK

Forma kurzu a časový rozsah: ZS 2/0

 Atestace:

Úvod do studia práva bude zakončen zápočtovým testem, sestávajícím z vysvětlení pojmů, zodpovězení testových otázek a vyřešení úlohy; zápočet bude udělen při dosažení poloviny bodů. Vzorový test viz wintr.cz.

 Popis:

Úvod do studia práva seznámí studenty s hodnotovým zakotvením práva, se základními stavebními kameny práva, s metodologií právní interpretace a především s klíčovými principy a instituty hlavních právních odvětví. Na Úvod do studia práva navazuje Obchodní právo, proto bude největší důraz kladen na občanské právo hmotné jako základ soukromého práva (s využitím nového občanského zákoníku, účinného od 1. 1. 2014). Z veřejnoprávních odvětví bude větší pozornost věnována ústavnímu právu (včetně judikatury Ústavního soudu) a trestnímu právu. Zmíněna budou i ostatní právní odvětví (zejména pracovní, správní, finanční, sociálního zabezpečení a procesní). Výklad bude doplněn o základy práva Evropské unie a zásady vztahů mezi státy. Důraz bude kladen na práci se zákony, proto je třeba, aby studenti měli předepsané právní texty na hodině s sebou (na internetu nebo na papíře). Velmi vhodné je přečíst si před každou hodinou příslušnou pasáž z pěkně napsané učebnice Pavla Varvařovského, bývalého soudce Ústavního soudu a Veřejného ochránce práv.

 Literatura:

Jedinou povinnou učebnicí je Varvařovský, P.: Základy práva, 3. vydání, Wolters Kluwer, Praha 2015 (alespoň kap. I, II.2, II.3, III, IV.1, IV.4.A, IV.5, zbytek je doporučený).

K ústavnímu, mezinárodnímu a evropskému právu doporučuji Wintr, J.: Principy českého ústavního práva, 3. vydání, Aleš Čeněk, Praha 2015

K občanskému právu doporučuji Eliáš, K. et al. Občanské právo pro každého, Wolters Kluwer, Praha 2013

Zcela nepovinná je pak Wintr, J.: Říše principů. Obecné a odvětvové principy současného českého práva, Karolinum, Praha 2006 (kap. 4.2.2, 4.3, kap. 5)

 

Právní texty:

Při výuce budou používány tyto právní texty:

Ústava České republiky (č. 1/1993 Sb.)

Listina základních práv a svobod (č. 2/1993 Sb.)

Občanský zákoník (č. 89/2012 Sb.; výtah z něho s tučně označenými klíčovými ustanoveními na wintr.cz)

Trestní zákoník (č. 40/2009 Sb.; výtah z něho s tučně označenými klíčovými ustanoveními na wintr.cz)

Smlouva o Evropské unii, konsolidovaná verze po Lisabonské smlouvě (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0013:0046:CS:PDF; prvních 19 článků na wintr.cz)

Všechny české zákony lze v uživatelsky dobře přístupné formě najít na zakonyprolidi.cz.

 

Odpovědět

Aby bylo možno odpovědět, je třeba se zaregistrovat a přihlásit.

Články podle kategorií