.fsv – Základy soukromého práva – zkouška*

Zkouška z předmětu Základy soukromého práva bude v letním semestru 2020 upravena s ohledem na omezenou výuku v návaznosti na mimořádná opatření související s epidemií nemoci Covid-19.
Zkouška bude provedena formou písemného testu sestávajícího z několika otevřených otázek. Písemný test bude možné psát ve skupinách po 15 studentech dne 3. 6. 2020 od 16h, 16:30h, 17h a 17:30h v budově IES. Na zkoušku bude možné se přihlásit přes informační systém. Další termín zkoušky bude 14. 7. 2020 a pak v září 2020. Největší kapacita je rezervována na červnový termín.
Obsahem zkoušky, pokud jde o učivo, bud výlučně materie obsažená v prezentacích a materiálech zveřejněných na tomto webu.
Pro případ, že by se zahraniční student nemohl z důvodu omezené možnosti cestovat do ČR dostavit na zkoušku, bude mu umožněno složit test online formou. O takovou je však nutné požádat individuálně. Předpokládáme, že v červenci a září 2020 bude již možné přicestovat bez omezení.

Zkušební okruhy:

Základy občanského práva:
Vznik závazků (pojem závazek, uzavírání smlouvy, obsah a forma smlouvy, zvláštní způsob uzavírání smluv)
Změna závazků (postoupení pohledávky, převzetí dluhu, novace, narovnání)
Zajištění a utvrzení závazků (ručení, zástavní právo, smluvní pokuta, uznání dluhu)
Zánik závazků (splnění, dohoda o zániku závazku, následná nemožnost plnění, výpověď, odstoupení, započtení, splynutí, prominutí dluhu)
Smluvní typy (smluvní volnost, neupravené smlouvy)
Darovací smlouva (forma, subjekty, dar vs. společenská úsluha, odvolání daru)
Kupní smlouva (forma, subjekty, práva a povinnosti, zvláštní druhy kupních smluv, práva z vadného plnění, okamžik přechodu vlastnického práva)
Smlouva o dílo (forma, subjekty, určení ceny díla, vícepráce)
Právní odpovědnost (pojem a druhy deliktů, funkce právní odpovědnosti)
Újma a škoda (vymezení pojmů, druhy škody, způsob náhrady)
Subjektivní a objektivní odpovědnost (druhy zavinění, příklady objektivní odpovědnosti, liberace)

Základy obchodního práva:
Podnikatel a podnikání, neoprávněné podnikání (pojmové vymezení)
Obchodní závod a jeho organizační složky
Identifikace podnikatele (obchodní listiny, obchodní firma, sídlo)
Podmínky živnostenského podnikání, druhy živností, odpovědný zástupce
Nekalá soutěž

Základy pracovního práva
Pojem závislé práce
Dispozitivita vs. kogentnost pracovněprávní úpravy
Základní zásady pracovněprávních vztahů
Subjekty pracovního práva – zaměstnanec a zaměstnavatel
Vznik pracovního poměru (forma smlouvy, náležitosti, zkušební doba)
Pracovní doba, dovolená
Trvání a skončení pracovního poměru (poměr na dobu určitou a neurčitou, řetězení, výpovědní důvody)
Dohody o práci mimo pracovní poměr

 

Odpovědět

Aby bylo možno odpovědět, je třeba se zaregistrovat a přihlásit.

Články podle kategorií