.základy ekonomie a práva FF-UK*

Druhá část předmětu bude zaměřena na základy práva. Cílem je seznámit studenty s hodnotovým zakotvením práva, se základními stavebními kameny práva, s právní terminologií a především s klíčovými principy a instituty hlavních právních odvětví. Důraz bude kladen na občanské právo hmotné jako základ soukromého práva, z veřejnoprávních odvětví bude pozornost věnována především právu trestnímu a obecným principům správního procesu.

  • 13. 11. Právo jako hodnotový a normativní systém
  • 20. 11. Občanské právo I
  • 27. 11. Občanské právo II
  • 4. 12. Trestní právo
  • 11. 12. Procesní ochrana práv
  • 18. 12. Správní právo
  • 8. 1. Zkouška

Studijní literatura:

VARVAŘOVSKÝ, Pavel. Základy práva: o právu, státě a moci. 2., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: ASPI, 2009. ISBN 978-80-7357-407-9.
WINTR, Jan. Principy českého ústavního práva: o právu, státě a moci. 3. vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015. ISBN 978-80-7380-564-7.
ELIÁŠ, Karel. Občanské právo pro každého: pohledem (nejen) tvůrců nového občanského zákoníku. 2., dopl. a aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014. ISBN 978-80-7478-493-4.

Další studijní pomůcky:

Ústava České republiky (č. 1/1993 Sb.)
Listina základních práv a svobod (č. 2/1993 Sb.)
Občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.)
Trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb.)
Smlouva o Evropské unii

Odpovědět

Aby bylo možno odpovědět, je třeba se zaregistrovat a přihlásit.

Články podle kategorií