.ff-uk Základy ekonomie a práva 23.2.2024*

Jedna z dvou částí předmětu bude zaměřena na základy práva. Cílem je seznámit studenty s hodnotovým zakotvením práva, se základními stavebními kameny práva, s právní terminologií a především s klíčovými principy a instituty hlavních právních odvětví. Důraz bude kladen na občanské právo hmotné jako základ soukromého práva, z veřejnoprávních odvětví bude pozornost věnována především právu trestnímu a obecným principům správního procesu.

 • 23. 2. 2024 Právo jako hodnotový a normativní systém
 • 1. 3. 2024 ekonomie
 • 8. 3. 2024 Občanské právo I
 • 15. 3. 2024 ekonomie
 • 22. 3. 2024 Občanské právo II
 • 29. 3. 2022 Velký pátek
 • 5. 4. 2024 ekonomie
 • 12. 4. 2022 Trestní právo
 • 19. 4. 2022 ekonomie
 • 26. 4. 2022 ekonomie
 • 3. 5. 2024 Procesní ochrana práv
 • 10. 5. 2024 ekonomie
 • 17. 5. 2024 Správní právo a hromadná konzultace

Studijní literatura:
VARVAŘOVSKÝ, Pavel. Základy práva: o právu, státě a moci. 3., aktualiz. a dopl. vyd. Praha:  Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-80-7478-670-9.
WINTR, Jan. Principy českého ústavního práva. 6. vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2023. ISBN 978-80-7380-911-9.
ELIÁŠ, Karel. Občanské právo pro každého: pohledem (nejen) tvůrců nového občanského zákoníku. 2., dopl. a aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014. ISBN 978-80-7478-493-4.

Další studijní pomůcky:
Ústava České republiky (č. 1/1993 Sb.)
Listina základních práv a svobod (č. 2/1993 Sb.)
Občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.)
Trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb.)
Smlouva o Evropské unii

Odpovědět

Aby bylo možno odpovědět, je třeba se zaregistrovat a přihlásit.

Články podle kategorií