.zasedání AS 21.5.09 – doladění rozpočtu, změna CŽV, harmonogram*

Po delší odmlce způsobené tradičně zkouškovým obdobím, za kterou se moc omlouvám přináším opět zápis ze zasedání AS.

  1. Informace vedení fakulty.
  2. Rozdělení finančních prostředků fakulty na r. 2009.
  3. Úprava počtu přijímaných absolventů kursu celoživotního vzdělávání v r. 2010 a předběžné projednání podmínek pro přijetí absolventů kursu celoživotního vzdělávání v r. 2011.
  4. Vyhlášení volby děkana fakulty.
  5. Harmonogram zasedání akademického senátu v ak. r. 2009/2010.
  6. Informace o přijímacím řízení.
  7. Různé.

Zasedání zahájil kol. dr. Staša a nejprve informoval o tom, že na svou funkci člena akademického senátu rezignoval kol. dr. Čech, a vyjádřil nad tímto činem politování. Na uprázdněné místo tak nastoupil náhradník kol. dr. Šustek.

Informace vedení fakulty.

Informace vedení fakulty přednesl děkan prof. Gerloch. Zmínil se zejména o činnosti kolegia děkana, které se zabývalo i některými body, které jsou zařazeny na program dnešního zasedání. Konkrétně se zmínil o probíhajících pracích na doladění rozdělení fin. prostředků a rozboru činnosti některých útvarů děkanátu (probíhá např. výzkum využité otevírací doby knihovny, neboť bývá zvykem, že jinde v Evropě je knihovna otevřena déle). Dále děkan informoval o tom, že byl formou opatření děkana schválen harmonogram magisterského a doktorského studia. Změna oproti minulým letům je v tom, že státní zkoušky již nebudou kolidovat s výukou ani s rektorským dnem, neboť budou posunuty a skončí až 4.6. Schválen byl rovněž harmonogram zasedání kolegia děkana a vědecké rady. Došlo k doladění harmonogramu reakreditace, aby se na konci června návrh dojednal, přes prázdniny dopracoval a na listopadovém zasedání byl předložen senátu. V prosinci by pak reakreditaci schvalovala vědecká rada a začátkem r. 2010 bude návrh odeslán akreditační komisi. Od října 2011 se tedy bude postupovat podle nově akreditovaného programu. Nakonec pak děkan zmínil otázku pracovních poměrů (obnovení některých pracovních poměrů z hlediska ekonomických úspor).

Do diskuse přispěl kol. Pražák s podnětem od studentů, aby byla knihovna přístupná o víkendu. Poté vzal senát informace konsensuálně na vědomí.

 Rozdělení finančních prostředků fakulty na r. 2009.

Úvodní slovo k tomuto bodu přednesl tajemník fakulty dr. Horáček. Uvedl, že o rozpočtu se diskutovalo hodně i na rozšířeném jednání ekonomické komise, které bylo velice konstruktivní. Sdělil také, že minulý týden byl potvrzen investiční záměr na generální rekonstrukci střechy. K realizaci jeho realizace je nicméně ještě dlouhá cesta. Smyslem úprav rozpočtu bylo přizpůsobit částky reálnému očekávání.

Stanovisko ekonomické komise k tomuto bodu přednesl její předseda kol. dr. Falada. Uvedl, že na rozšířené komisi bylo vše velmi podrobně projednáno. Diskuse bohužel přerostla do osobních rozměrů a kol. dr. Čech učinil nešťastné rozhodnutí opustit řady senátu. Příjmy jsou nyní nastaveny na rozumné a reálné úrovni, nicméně jistě vždy existuje určité riziko. Ekonomické oddělení udělalo maximum pro minimalizaci provozních nákladů, přičemž je třeba velmi opatrně přistupovat ke změnám (prodloužení otevírací doby knihovny). Nakonec kol. dr. Falada sdělil, že ekonomická komise doporučuje rozpočet schválit.

Do rozpravy se zapojili : kol. dr. Staša a kol. dr. Wintr.

 

Po rozpravě bylo přijato usnesení: Senát po rozpravě rozdělení prostředků finančních prostředků fakulty na r. 2009 schválil s tím, že se bude plněním rozpočtu soustavně zabývat a přijímat potřebná opatření.

[16 (pro) – 0 (proti) – 0 (se zdrželi)]

 

Úprava počtu přijímaných absolventů kursu celoživotního vzdělávání v r. 2009 a předběžné projednání podmínek pro přijetí absolventů kursu celoživotního vzdělávání v r. 2010.

Podkladem projednání tohoto bodu byl písemný matriál. Úvodní slovo přednesl proděkan prof. Kuklík. Uvedl, že jde o doprovodnou záležitost k úsporným opatřením. Je totiž nutné i zvýšit příjmy. Účele úprava má za účel zvýšit počet zájemců o kursy CŽV. Jde jednak o zvýšení počtu studentů a jednak o úpravu podmínek ke zvýšení atraktivity těchto kurzů. Hlavní změnou je odstranění kritéria prospěchu pro přijetí do řádného magisterského studia. Studenti budou ale na druhou stranu dle navrhovaného řešení muset splnit veškeré akademické povinnosti již do 10.6., což je dříve než ostatní a navíc zde nebude existovat možnost přenést si volitelné předměty odjinud. Navýšením studentů CŽV by se vyrovnal úbytek studentů prvního ročníku. Podle odhadů by reálně mohlo začít studovat 2. ročník cca 70 studentů.

Do rozpravy se zapojili: kol. Petrásek, kol. Pražák (vyjádřil zásadní nesouhlas s jakýkoliv navyšováním počtu studentů a absolventů fakulty), proděkan doc. Salač, kol. dr. Horník, kol. Švarc, kol. Čížkovská, kol. dr. Maršálek, kol. dr. Wintr (navrhl posunout kritérium prospěchu na 2,0), kol. dr. Beran.

Senát po dlouhé rozpravě zamítl pozměňovací návrh kol. dr. Wintra (5 – 6 – 4) a schválil navýšení počtu studentů podle původního návrhu (15 – 0 – 0) i změnu podmínek pro přijetí absolventů (11 – 3 – 2) s tím, že doporučuje stanovit přesnější pravidla pro přijímání.

 Vyhlášení volby kandidáta děkana fakulty

Úvodní slovo k tomuto bodu přednesl kol. dr. Staša. Uvedl, že v předpisech není explicitně stanoveno, kdy je nutné volbu děkana provést. Nabízí se tedy 15. 10. 2009. To by znamenalo, že návrhy bude možno podávat do 2. 10. 2009 Před volbou senát vyslechne 8. 10. 2009 projevy kandidátů.

Po krátké rozpravě byla zvolena komise, která bude vyhodnocovat návrhy co do formální správnosti (komise podle čl. 14 statutu) ve složení kol. dr. Beran, kol. Švarc, kol. Makajev a náhradník kol. dr. Falada. Dále bylo přijato usnesení o tom, že senát vyhlašuje volbu kandidáta na děkana, s tím že návrhy lze podávat do 2.10. Kandidát předloží životopis a lustrační osvědčení.

(13–0–3)

 Harmonogram zasedání akademického senátu v ak. r. 2009/2010.

Úvodní slovo k tomuto bodu přednesl kol. dr. Staša. Senát vzal poté konsenzuálně na vědomí, že příští zasedání se bude konat 18.6. v 16:00. Další zasedání se budou konat v následujících datech: 24.9., 8.10., 15.10., 12.11., 17.12., 4.2., 18.3., 29.4., 3.6.

Tato data senát schválil (16 – 0 – 0)

  Informace o přijímacím řízení

Úvodní slovo přednesl proděkan prof. Kuklík. Informoval, že byla podána ve věci přijímacího řízení jedna žaloba a jedna stížnost. Zmíněná žaloba je spíše společenskou komplikací, protože ji podal člověk, který zastává důležitou funkci v Českém rozhlase. Opírá ji o ustanovení v universitním předpise, které stanoví, že má být při přijímací zkoušce má být přítomna tříčlenná přijímací komise z fakulty. Toto ustanovení se však týká ústních přijímacích zkoušek. Stížnost podala osoba, která se odmítla se podrobit národní srovnávací zkoušce a domáhá se přijetí s prominutím přijímacího řízení. Stížnost byla vyřešena tak, že stěžovatelka byla pozvána na ústní zkoušku. Bez zajímavosti není, že tatáž osoba se přihlásila se do kurzu CŽV, nezaplatila a domáhala se zkoušek nebo potvrzení, že absolvovala předmět.

Na proděkana prof. Kuklíka navázal i proděkan JUDr. Hřebejk s informacemi o přijímacím řízení do doktorského studijního programu. Přihlášky je možno podávat do 30.6.2009 Zatím evidujeme 6, ale toto číslo většinou nabývá v posledních dnech. Řádný termín přijímacích zkoušek se bude konat 3. září a 23. září 2009

  

Různé

V rámci bodu různé vystoupil kol. Švarc a navrhl přijmout usnesení o tom, že požadujeme od vedení fakulty, aby přijalo opatření, aby byly zápočty udělovány na posledním semináři (podle toho, jestli bude sudý nebo lichý týden). Toto usnesení bylo konsenzuálně přijato ve znění: „doporučujeme vedení fakulty realizovat harmonogram tak, že zápočty budou udělovány na posledním semináři“.

Dále vystoupil kol. dr. Staša s informací o tom, že universitní předpisy ve skutečnosti nevylučují možnost uznání diplomové práce za rigorózní, čímž byla odůvodňována změna rigorózního řádu fakulty na minulém zasedání. Senát se tedy konsenzuálně usnesl na tom, že na příštím zasedání otevře debatu o nové novelizaci.

Nakonec vystoupil proděkan prof. Damohorský s informacemi ohledně programu Sokrates/Erasmus. V příštím akademickém roce vyjede 152 studentů magisterského studia. Stále existuje rezerva v místech, neboť není dost uchazečů. Do Prahy v příštím akademickém roce přijede 90 studentů z nichž novinkou je jedna studentka z Limy. Dále informoval o tom, že byl novelizován zákon o VŠ (§ 60a), čímž vzniklo oprávnění organizovat na fakultně mezinárodní kurzy (LLM). Od 2010 by jejich pořádání mohlo znamenat zvýšení prestiže i zlepšení finanční situace fakulty.

Odpovědět

Aby bylo možno odpovědět, je třeba se zaregistrovat a přihlásit.

Články podle kategorií