.zasedání AS 18.6.2009 – Úspory, návštěva rektora, vedoucí kateder*

Milí čtenáři, přináším opět informace o zasedání AS.

 1. Informace vedení fakulty
Děkan velmi stručně uvedl informace o tom, že pokračovalo hodnocení pracovišť (studiijní, knihovnu, počítačové centrum a zahr. odd.) Co se týče zahr. odd. a centra výp. techniky, jsou výsledky velice uspokojivé. Zahraniční oddělení bude mít od 1. října nového vedoucího. Dále děkan informoval o tom, že nás na podzim čekají ekonomické a provozní odd. Další sdělení se týkalo změn na studijním oddělení – během prázdnin bude instalováno vyvolávací zařízení a bude se zvažoovat stavební úprava. Její realizace bude ale spíše výhledová. Děkan také sdělil senátu, že řada aministrativních pracovníků fakulty je v důch věku a bude tedy patrně probíhat přirozená výměna. S tím souvisí i uzavírání pracovních smluv na dobu určitou pro skupinu starobních důchodců. Podle děkana je v zásadě důležité, aby se šlo cestou snížení úvazku a nikoliv ukončení pracováho poměru. S nikým tedy nebyl z ekomických důvodů skončen pracovní poměr. Další informace se týkala skutečnosti, že k 15. červnu katedry postoupily svá stanoviska k reakreditaci a záhy bude tedy připraven model, který bude přes léto finalizován. Senát by to mohl projednat v listopadu. Děkan sdělil senátu, že v srpnu bude utlumena činnost na fakultě na minimum a budou vyměněny všechny 3 výtahy. Poslední informace se týkala toho, že svádíme zápas o sochu oddanosti s nár. galerií.

Do rozpravy se zapojil kol. Pražák (knihovna), doc. Marková (2. července od 14h a 3. července nepůjdou počítače a telefony), JUDr. Hřebejk, kol. dr. Wintr, kol. dr. Staša.

2. Setkání s navrženým kandidátem na funkci rektora UK prof. RNDr. Václavem Hamplem, DrSc.

V rámci tohoto bodu nejprve vystoupil stávající rektor UK Prof. Hampl a okomentoval jednotlivé body svého volebního programu. Mimo jiné zmínil svou představu univerzity jako prestižní instituce, která nemá ve stř. Evropě konkureci. Jako další prioritu zmínil také nutnost získávání finančních prostředků na vědu s důrazem na společenskovědní disciplíny. Zmínil také nutnost vyvinout tlak na znovuotevření investičního programu pro vysoké školy, který by umožnil rekonstrukci budovy na Větrníku.
Do rozpravy se zapojil kol. Dr. Beran (návrh vyslovit podporu), kol. Dr. Maršálek, kol. Dr. Suchánek, Prof. Gerloch (problematika důchodců – úspory; zápisné či jiné formy poplatků), kol. Pražák (kompenzace zápisného extenzí prospěchových stipendií), prof. Šturma (rozšíření grantů na studenty); Prof. Kuklík (Boloňský proces a jeho hodnocení).
Návrh kol. Dr. Berana na vyslovení podpory byl přijat [15 (pro) – 0 (proti) – 0 (zdrželi se)]

3. Vyjádření k návrhu na jmenování vedoucích kateder.
Úvodní slovo k tomuto bodu přednesl děkan Prof. Gerloch. Jedná se o dva návrhy ohledně kateder trestního a evropského práva. Děkan uvedl, že za rok působení Prof. Jelínka se katedra konsolidovala a byli přijati i noví pracovníci. Pozitivně se k němu vyjadřují i prof. Císařová a prof. Novotný. Pokud jde o katedru EP,s Prof. Tichým vznikla dohoda o tom, že převezme vedení ústavu právní komparatistiky. Tam se velmi dobře využijí jeho organizační a odborné schopnosti. Doc. Král se osvědčil ve vedení, avšak nyní se soustředí na jmenování profesorem a souhlasí s tím, že by stabilně katedru nevedl. Prof. Tomášek je tedy jediným profesorem vedle prof. Tichého a souhlasí s kandidaturou. Je velmi dobře jazykově vybaven a osvědčil se při vedení výzkumného záměru.
Do rozpravy se zapojil kol. Pražák, kol. dr. Horník, doc. Salač, kol. dr. Vokoun.
Byla ustanovena volební komise ve složení kol. dr. Beran, kol. dr. Melicharová, kol. Makajev. Hlasování dopadlo následovně:
prof. Jelínek 15-0-1
prof. Tomáíšek 14-0-2

4. Informace o hospodaření fakulty.
Tajemník fakulty sdělil, že výsledek hospodaření je zatím záporný, ale není kritický. Některá opatření se projeví až ve druhé polovině roku (údržba, energie, úklid až v letních měsících). I většina příjmů bude ve 2. polovině roku. Zásadnější diskuse tedy bude v říjnu.
Do rozpravy se zapojili doc. Štanglová, doc. Salač, kol. Pražák
Senát vzal informaci na vědomí.

5. Informace o průběhu přijímacího řízení.
Proděkan prof. Kuklík informoval o tom, že nastala další fáze po rozhodnutí přijímací komise a děkana. Celkem je  781 studentů s min. hranicí 181,2 bodu. Zápis bude probíhat červnu, kde si uchazeči rovnou vyzvednou rozhodnutí (ušetří se na poštovném) a zapíšou se k nám jako na první fakultu. Z CŽV bylo přijato 20 studentů dosáhnuvších prům 1,5. Jeden student konal ústní zkoušku a byl přijat. O doktorském studiu informoval doc. Salač: V současné době evidujeme 21 přihlášek, patrně bude ale tento počet narůstat a čeká se cca. 120 jako minule.
Senát vzal tuto informaci tichým souhlasem na vědomí.

Odpovědět

Aby bylo možno odpovědět, je třeba se zaregistrovat a přihlásit.

Články podle kategorií