.zasedání AS 24.9.09 – Výsledky přijímacích řízení, hospodaření, lístkový systém*

Jako po celé své funkční období, přináším zprávu o zasednání akademického senátu PF-UK, které se konalo ve čtvrtek 24. září 2009 od 17:00 hod. v místnosti č. 117. Mezi nejzajímavěšími body lze zmínit výsledky přijímacího řízení a snížení počtu přijímaných studentů pro příští rok, průběžnou zprávu o hospodaření fakulty či postoj senátu ke kontroverznímu lístkovému systému na studijním oddělení.

1. Informace vedení fakultyDěkan v rámci tohoto bodu stručně informoval o tom, že vedení fakulty zahájilo pravidelnou činnost v září, kdy se konala dvě kolegia děkana. Na pořadu bylo hodnocení jednotlivých oddělení (odd. vědy – došlo k navýšení částky na výzkumný záměr o 700.000,- Kč.) Také proběhla příprava vědecké rady fakulty. Dále děkan sdělil, že úprava podmínek kurzu CŽV vedla ke zvýšenému zájmu o něj. To by mělo znamenat, že CŽV bude tvořit rozhodující vedlejší příjem fakulty. V současné době se dokončuje reakreditace magisterského studijného programu.Do rozpravy se zapojil kol dr. Wintr a vznesl dotaz týkající se zhraničního oddělení. Děkan mu odpověděl, že od 1.10.09 nastoupí nový vedoucí na místo prof. Kernera Mgr. Kohout. Ten bude vést zahraniční oddělení zhruba 3 roky. Prof. Kerner bude v pracovním poměru ještě půl roku, pak odejde do penze. Jde tedy prakticky o generační obměnu.

2. Návrh dalších podmínek přijetí ke studiu do magisterského studijního programu pro akademický rok 2010/2011
K tomuto bodu byl připraven písemný materiál. Úvodní slovo si vzal proděkan prof. Kuklík. Ten nejprave informoval o proběhnuvším přijímacím řízení. Co se týče žádostí o přezkum, nebylo ani jedné vyhověno, což je ještě větší úspěch než minule. V podmínkách jsou nově přesně vyjádřena pravidla pro zaokrouhlování a dále prominutí přijímacího řízení pro absolventy CŽV (po splnění určitých podmínek). Ve schvalovaných podmínkách dochází ke snížení počtu přijatých studentů na 720 (ze 780), což jsem výslovně kvitoval, a k přesnější úpravě technických podmínek.Od kol. Makajeva vzešly dva pozměňovací návrhy, přičemž ani jeden nebyl přijat. Jednalo se o návrh zrušení bonifikace za maturitu (2 – 13 – 0) a zrušení výčtu jazyků, ze kterých je možné přičíst body za jazykovou zkoušku (1 – 13 – 1). Senát tedy schválil podmínky ve znění drobných oprav (14 – 1 – 0)

3. Výsledky přijímacích řízení pro akademický rok 2009/2010

K magisterskému studiu vystoupil proděkan prof. Kuklík. Bylo přijato 805 (780 + x) uchazečů. Z kurzu CŽV bylo přijato 16 studentů a 17 bylo „znovupřijato“ s prominutím přijímacího řízení, 7 pak bylo přijato přestupem z jiné fakulty. Bylo doručeno 280 žádostí o přezkum. Jen 2 studenti si stěžovali na znění otázky, což je historické minimum. Nejčastěji bylo namítáno, že zkoušená látka byla těžší než ta, která je vyučována na středních školách. Ke studiu se zapsalo 681 studentů, přičemž dále se budou již zapisovat jen jednotlivci. Univerzita naši fakultu výslovně ocenila za bezproblémový průběh přijímacího řízení.Senát se dále usnesl na tom, že nedoporučuje doplňovací přijímací řízení. (0 – 10 – 5).Děkan pak informoval o problému, který vznikl změnou podmínek přijímání studentů po absolvování kurzu CŽV. Existuje totiž 14 absolventů CŽV, kteří splnili podmínky budoucího přijetí pro další akad. rok (2010-2011), avšak letos nebyly přijati, neboť nedosáhli požadovaného průměru (tato podmínka od r. 2010 zrušena). Po dlouhé debatě se senát usnesl, že těmto studentům bude nabídnuta smlouva o dalším CŽV s možností, že jim bude poté umožněno v průběhu kurzu přestoupit do 2.r. a vrátí se jim 3/4 peněz. Pokud na tuto nabídku nepřistoupí, mají možnost být přijati pro ak. rok 2010-2011.

K doktorskému studiu vystoupil proděkan doc. Salač a stručně shrnul počty přijatých. Celkem bylo pozváno 149 uchazečů, dostavilo se jich 121 a 107 z nich bylo doporučeno, nedoporučeno tedy jen 14. Z doporučených je 12 doktorandů interních.Senát konsenzuálně vzal tuto informaci na vědomí.

4. Průběžná zpráva o hospodaření fakulty

K tomuto bodu byl připraven písemný materiál. Tajemním fakulty dr. Horáček informoval, že schodek v průběžném hospodaření fakulty je způsoben tím, že většina úsporných opatření se doposud neprojevila. Více plánovaných příjmů navíc spadá spíše do 2. poloviny roku. Uzávěrka za září bude více vypovídat o tom, jak pravděpodobně skončíme na konci roku.Ekonomická komise, za níž vystoupil kol. dr. Falada, vzala zprávu na vědomí a vyjádřila názor, že ve druhém pololetí dojde k zmírnění současného schodku.Proděkanka dr. Štangová vystoupila s informacemi o příjmech kurzů Juridika. K září činí příjmy Juridika cca. 2 miliony, což je více než potěšující. I do budoucna je o kurzy velký zájem, tvoří tedy významný vedlejší příjem fakulty.Senát vzal tuto informaci na vědomí (15 – 0 – 0)

5. Různé

Děkan v rámci bodu různé informoval o lístkovém systému na studijním oddělení. Během provozu se podle děkana ukázalo, že se vytvořily rozsáhlé fronty a lístkový systém vedl k naopak delším čekacím dobám. Včera bylo tedy rozhodnuto o prodloužení termínu pro zápis, a to do 15. října. Do rozpravy se zapojil kol. dr. Wintr, jenž uvedl, že lístkový systém odhalil dva problémy: (1) administrativa spojená se studiem, (2) činnost studijního oddělení. Navrhl tedy odstranění konstitutivního zápisu do indexu a změnu úředních hodin studijního oddělení. Dále vystoupila kol. Čížkovská s návrhem harmonogramu zápisu po ročnících. Proděkan Hřebejk vstoupil do diskuse s informací, že fronty vždy existovaly a lístkový systém je jen vysunul ven ze studijního oddělení. Dále uvedl, že panuje obrovská nedisciplinovanost studentů i pedagogů v zapisování do indexů, karet i informačního systému a každoroční zápis je jediným prostředkem, jak chyby objevit a odstranit. Dále poznamenal, že zápis musí být ze zákona. Po vyčerpávající diskusi jsem navrhl usnesení o doporučení vyřazení lístkového systému po dobu zápisů z provozu a senát jej spolu s doporučením o omezení administrativy spojené se zápisem konsenzuálně přijal.

Další informace děkana spočívala ve vysvětlení počítání dvouleté lhůty pro vykonání státní zkoušky. Počítá se tedy od 1. měsíce následujícího po vykonání povinnosti potřebné k připuštění k SSZK.

Nakonec vystoupila proděkanka doc. Marková s výsledky výzkumu využití provozní doby knihovny. Ty nenaznačují, že by provozní doba měla být prodloužena, ředitelka knihovny nicméně navrhuje provozní dobu změnit po-pá 9-21, so 10-17. Do rozpravy se zapojil kol. dr. Falada, kol. dr. Wintr, kol. Huml. Senát se konsenzuálně usnesl na tom, že provede ekonomický rozbor změny provozní doby a poté rozhodne.

Odpovědět

Aby bylo možno odpovědět, je třeba se zaregistrovat a přihlásit.