.zasedání AS 15.10.2009 – Volba kandidáta na děkana a situace v Plzni*

Jako obyčejně přináším zápis ze zasedání akademického senátu. Tentokrát se konalo ve slavnostním duchu volby kandidáta na děkana. Po zahájení zasedání navrhl kol. dr. Staša doplnění programu dnešního zasedání o bod týkající se vyjádření senátu k sítuaci na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni. Na doplnění uvedeného bodu programu bylo se senát usnesl konsensuálně.

Volba kandidáta na funkci děkana Právnické faknlty UK

Volební komise k volbě kandidáta na funkci děkana byla ustanovena na červnovém zasedání senátu. Řizení tohoto bodu programu se ujal pověřený člen volební komise kol. dr. Beran. Jediným navrženým na kandidáta na funkci děkana Právnické fakulty UK na období od I. února 20 I O do 31. ledna 2014 je prof. Gerloch.
V tajné volbě byl navržený zvolen poměrem hlasů 19 (pro) – 0 (proti) – 1 (zdržel/a se).

Vyjádření k situaci na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni

Úvodní slovo k tomuto bodu programu přednesli kol. dr. Staša a děkan fakulty prof. Gerloch. Členové senátu měli možnost seznámit se s prohlášením předsednictva České konference rektorů k situaci na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni ze dne 13. října t. r. Po diskusi, v níž vystoupili kol. dr. Beran, kol. Čížkovská, kol. Sanfiicooksbudfa dr. Horník, kol. Huml, kol. doc. Maršálek, kol. Petrásek, kol. dr. Sobotka, kol. dr. Suchánek, kol. dr Šustek, kol. Pražák proděkan prof. Damohorský a proděkan doc. Salač, přijal senát následující usnesení:“Akademícký senát Právnické fakulty UK vyjadřuje podporu prohlášení předsednictva České konference rektorů k situaci na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni ze dne 13. října 2009.“
Usnesení bylo přijato poměrem hlasů 15 (pro) – 0 (proti) – 4 (zdržel/a se).Děkan fakulty prof. Gerloch poté informoval senát o tom, že v nejbližší době bude s protagonisty plzeňské kauzy, kteří jsou zaměstnanci nebo členy orgánů Právnické fakulty UK řešit důsledky nastalé situace.

Odpovědět

Aby bylo možno odpovědět, je třeba se zaregistrovat a přihlásit.

Články podle kategorií