.zasedání AS 12.11.2009 – Reakreditace, odvolání doc. Zachariáše, stipendia, dopis*

Jako již tradičně, přináším zápis ze zasedání akademického senátu, jehož hlavním bodem bylo projednání návrhu na akreditaci. Jak probíhalo zasedání si můžete přečíst po jednom kliknutí.

1. Informace vedení fakulty.
V rámci tohoto tradičního bodu děkan informoval o činnosti kolegia děkana. Konkrétně se jednalo o projednání reakreditace magisterského studijního programu, přípravy hodnocení dlouhodobého výzkumného záměru či vyhlášení nového ročníku SVOČ. Děkan dále rozhodl o personální změně na studijním oddělením tak, že jej nadále prozatímně povede tajemník fakulty JUDr. Horáček a Mgr. Balíková bude jeho zástupkyní. To otevírá o možnosti koncepčních změn administrativy na studijním oddělení. Kolegium děkana se zabývalo i děním na plzeňské právnické fakultě. Děkan se mimořádně účastnil i zasedání AS UK a usnesení senátu univerzity podpořilo kroky rektora i děkana PFUK. Děkan dále informoval o tom, že na naší fakultě proběhla předminulý pátek kontrola studentů, kteří studovali rychleji, než je standardní doba (57 Mgr, 14 Ph.D). Tato kontrola nenalezla žádné vážné nedostatky.

2. Další podmínky přijetí ke studiu v doktorském studijním programu v akademickém roce 2010/2011.
Úvodní slovo přednesl proděkan Salač. Jednalo se o program Teoretické právní vědy. Naše fakulta využívá možnosti dané ZVŠ a stanoví si další podmínky (přijímací zkoušku). Návrh byl schválen (18 – 0 – 0)

3. Odvolání a jmenování člena vědecké rady fakulty.
Volební komise byla zvolena ve složení: kol. dr. Beran, kol dr. Frintová, kol. Makajev. Odvolání se týká doc. Zachariáše, jenž přestal vykonávat funkci ředitele Ústavu státu a práva Akademie věd ČR a děkana Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni. Děkanem byl navržen doc. Richard Král. Hlasování proběhlo tajnou volbou.
S návrhem na odvolání (15 – 1 – 1) i
s návrhem na jmenování 17 – 0 – 0 člena vědecké rady byl vyjádřen souhlas.

4. Vyjádření k návrhu na reakreditaci magisterského studijního programu.
Úvodní slovo k tomuto bodu měl prof. Kuklík, který okomentoval písemný podklad, který byl rozeslán předem. Zdůraznil především novou koncepci státních zkoušek a zejm. koncept tzv. „malé státnice“ z oboru, z něhož student obhajuje diplomovou práci. Do diskuse se zapojil kol. Pražák, jenž se dotázal na stanovisko katedry trestního práva. V rámci Komise pro koncepci studia se totiž její vedoucí prof. Jelínek vyjadřoval k danému modelu negativně. Děkan odpověděl, že v rámci jednání již byl nalezen určitý konsenzus. Další jeho dotaz se týkal zařazení státní zkoušky z Ústavního práva na konci studia. Děkan se k tomu uvedl, že Ústavní právo je vedoucí obor platného práva, přičemž otázky z něj budou remodelovány tak, aby reflektovaly souvislosti s dalšími obory závěrečné státnice. Kol. Bohuslav upozornil na fakt, že v rámci tohoto modelu bude student, který svou diplomovou práci z oborů zařazených do státnicových okruhů, vykonávat státní zkoušku z téhož oboru dvakrát. Na to proděkan Kuklík odpověděl v tom smyslu, že by to pomohlo završit u studentů zvolený model dílčí specializace. Kol. Vítová upozornila na problém ohledně povinnosti obhajovat diplomovou práci před konáním závěrečné státní zkoušky, k jejímu stanovisku se připojil i kol. dr. Wintr. Děkan upozornil, že pořadí částí státních zkoušek není předmětem akreditace, navíc však studenti budou dle jeho názoru obhajovat diplomovou práci před závěrečnou státní zkouškou z toho důvodu, že možnost obhajoby není omezena počtem 300 kreditů. Proděkan Kuklík uvedl, že v rámci procesu přijímání vnitřních předpisů bude mít senát možnost se k pořadí povinností ještě vyjádřit.

Usnesení: oprava terminologických nesrovnalostí. Toto usnesení bylo jednohlasně přijatlo.

5. Vyjádření ke stanovení výše stipendia za vynikající studijní výsledky dosažené v akademickém roce 2008/2009 a výše doktorandského stipendia.
Úvodní slovo k tomuto bodu měl proděkan Salač. Jedná se o dílčí úpravu. V současné době mají interní doktorandi 1.roč. 6.050,- Kč, 2. a 3.r 7.300-11.000,- Kč s tím, že se vyplácí druhému 10.000,- Kč a třetímu 11.000,- Kč. Jediné možné zvýšení je vzhledem k předpisům univerzity je u 2. ročníku. Návrh je zvýšit o 500,- Kč.
Návrh byl přijat: (17 – 0 – 1)
Co se týče stipendií za vynikající studijní výsledky je navrhováno ve výši 12.000,- Kč. Vyplaceno by mělo být nejpozději do konce ledna 2010. Návrh byl schválen (18 – 0 – 0)

6. Informace o průběžném vývoji hospodaření fakulty.
Úvodní slovo přednesl tajemník fakulty. Informoval o kladném vývoji situace. Vzhledem k mimořádně dobrým výsledkům kurzů CŽV, kurzů Juridika a sponzorským darům nebude patrně rozpočet nijak radikálně nevyrovnaný.
Stanovisko ekonomické komise vyjádřil kol. dr. Beran, jenž uvedl, že rozpočet se skutečně vyvíjí pozitivně, neboť se projevila i úsporná opatření. Lze tedy připustit i možnost, že rozpočet bude na konci roku vyrovnaný.

7. Různé.
Pozvánka na shromáždění akademické obce zítra v 15h

Pozvánka na setkání s prezidentem republiky 13:30 před besedou na fakultě

Otevření dopisu z 16.10. adresovaný „Studentská rada PF UK“
AS se s obsahem seznámil a po krátké rozpravě jej vzal na vědomí. Pisatelem dopisu je pan B. Klíma z Příbrami, jenž apeluje na morální odpoědnost studentů při udržování demokratického a právního státu.

.dopis<span class=.dopis2<span class=.dopis<span class=Dopis4Dopis4.dopis4<span class=

Vyjádření se k výzvě „inventura demokracie“
Po rozpravě nedospěl senát k žádnému usnesení.

Odpovědět

Aby bylo možno odpovědět, je třeba se zaregistrovat a přihlásit.

Články podle kategorií