.zasedání AS 18.3.2010 – hospodaření ´09, disciplinární komise*

Vážení kolegové, jako obvykle přináším neoficiální zápis ze zasedání akademického senátu. Program byl poměrně bohatý, byť nijak kontroverzní. Jednalo se hlavně o zprávě o hospodaření fakulty, plánovaných investicích či návrhu na program LL.M.
1. Informace vedení fakulty
Úvodní slovo k tomuto bodu přednesl děkan. Vzhledem k tomu, že téměř ke všem bodům, kterým se věnovalo kolegium, je na programu zvláštní bod, omezil se na stručnější vyjádření. Nejprve se zmínil o průběhu reakreditace. V červnu 2010 by měl návrh projít akreditační komisí a nový akademický rok by měl být zahájen už v novém programu. Dále uvedl, že fakulta nově zavádí program komunikace s absolventy, díky kterému by mělo formou zpětné vazby docházet i ke kontrole kvality výuky.

2. Výroční zpráva o činnosti fakulty v r. 2009
Úvodní slovo k tomuto bodu přednesl děkan. Uvedl, že již tradičně má výroční zpráva spíše statistický charakter s hodnotícími prvky. Jedná se o prezentaci činnosti fakulty. Technické nedostatky byly po projednání ve vědecké radě odstraněny. Děkan stručně shrnul jednotlivé body a po krátké diskusi senát výroční zprávu schválil. (15 – 0 – 0)

3. Výroční zpráva o hospodaření fakulty v r. 2009
Úvodní slovo k tomuto bodu přednesl tajemník fakulty. Na celkové částce se od jejího rozeslání nic nezměnilo. Vzhledem k celospolečenské situaci je výsledek hospodaření mimořádně uspokojivý. fakulta skončila ve ztrátě „pouhých“ 809.000,- Kč, přičemž její příjmy činily 180.863,- Kč, což je 104 % rozpočtovaných příjmů.
Stanovisko ekonomické komise přednesl kol. Dr. Falada. Vyjádřil téměř údiv nad tím, jak dobrý je hospodářský výsledek oproti nepříliš slibným vyhlídkám, dále ale varoval před přílišným optimismem s ohledem na tento rok. Částečně je totiž výsledek ovlivněn snížením platů nepedagogických pracovníků. Dá se očekávat, že rozpočet bude letos ještě napjatější a není již příliš kam ustupovat. Děkan poté uvedl, že se změnil systém přidělování prostředků z normativu. Již nejsou tolik upřednostňovat kvantitu studentů – hodnotit se bude spíše pocit absolventů. Po krátké diskusi byla zpráva o hospodaření fakulty v r. 2009 schválena (16 – 0 – 0).

4. Návrh na jmenování členů disciplinární komise fakulty
Návrh děkana vychází ze stávajícího stavu s tím, že dochází k doplnění náhradníků. Za účelem hlasování byla ustavena ve složení kol. Dr. Beran, kol. Dr. Frintová a kol. Vítová. (13 –  0 – 3)
Hlasování se účastnilo 15 členů AS a všichni navržení byli zvoleni. Členy disciplinární komise jsou tedy: JUDr. Jiří Hřebejk, JUDr. Helena Prášková, CSc., JUDr. Marie Vanduchová, CSc., JUDr. Jan Horník, Miroslav Huml, Pavel Pražák a náhradníky jsou Anna Marie Čížkovská a Miroslav Makajev.
    
5. Vyjádření k návrhu opatření děkana o poplatcích spojených se studiem pro akademický rok 2010/2011
Úvodní slovo přednesl proděkan Hřebejk. Uvedl, že se jedná o zákonné poplatky za další a delší studium, za přijímací řízení a za studium pro cizince studující v jiném jazyce. Výše vychází z normativu stanoveného MŠMT. Naše fakulta má stanoven koeficient 1,0.  Téměř u všech poplatků nedochází k žádným výrazným změnám. Po krátké diskusi se senát vyjádřil souhlasně. Poplatky podle projednaného znění opatření činí: 590, – Kč za každou přihlášku; za studium delší než je standardní doba studia zvětšená o jeden rok (§ 58 odst. 3 zákona o vysokých školách) 10.095, – Kč za každých započatých šest měsíců studia; za studium absolventa bakalářského nebo magisterského studijního programu v dalším magisterském studijním programu (§ 58 odst. 4 zákona o vysokých školách) 2.950, – Kč za každý další započatý jeden rok studia.

6. Informace o zamýšlených investičních akcích v r. 2010
Úvodní slovo přednesl tajemník fakulty. Diskuse proběhla především o nákupu bezpečnostních kamer. Tajemním uvedl, že hlavním účelem je prevence. V současné době totiž dochází ke stále častějším krádežím. V posledním měsíci došlo i k poničení fontánek, neboť se někdo snažil vytrhnout mosaznou část. Důkladná debata proběhla i o plánované rekonstrukci místnosti č. 100. Senát vzal poté informaci jako celek na vědomí.

7. Informace o průběhu přijímacího řízení
Úvodní slovo přednesl proděkan Kuklík. Uvedl, že ke konci února vypršela lhůta pro podávání přihlášek. Celkem jsme jich obdrželi 4651, což je asi o 300 méně než v loni. Oproti minulému roku se zvýšil počet uchazečů, kteří podávali elektronickou přihlášku nebo souhlasili s elektronickou komunikací. Díky tomu fakulta ušetří na poštovném. Ohledně přijímacího řízení do doktorského studijního programu vystoupil proděkan Salač. Uvedl, že vzhledem k tomu, že lhůta pro přihlášky je až do konce dubna, nejsou zatím počty přihlášených relevantní. Předpokládá se, že bude něco kolem 100 přihlášek – stejně jako v loni. Přijímací zkoušky se konají 9. června. Senát vzal poté informaci na vědomí.

8. Různé
A. Sdělení zahraničního oddělení pro Akaademický senát PF UK o stavu příppravy kurzu LL.M podle § 60a zákona o VŠ.
Tento bod přednesl vedoucí zahraničního oddělení Mgr. Kohout. Uvedl, že existuje záměr zavést na fakultě kurzy LL.M pro absolventy zahraničních univerzit, a to konkrétně dvou modelů 1) podnikání v ČR a EU 2) Mezinárodní ochrana lidských práv a právo životního prostředí. Počítá se s tím, že program by byl placený a třísemestrální. Cena by se pohybovala mezi 3-4 tis. €. Šlo by o prezenční formu studia a v posledním semestru by byla sepsána disertační práce. Akademický senát neformálně vyjádřil tomuto projektu podporu. V přípravách se tedy bude dále pokračovat. K celé věci se ale musí pozitivně postavit i univerzita.

B. V rámci tohoto bodu jsem reagoval na podnět studenta 3. ročníku, který mi přišel emailem. Jednalo se o aktuálnost zahraničního tisku v knihovně PF. V současné době odebíráme Guardian, Le Monde, Izvestija a Frankufter allgemeine Zeitung. Dodavatel zahraničního denního tisku nabízí dvojí alternativu dodání – v den vydání a s denním zpožděním při dodání normální poštou. První varianta je samozřejmě dražší v řádu desítek tisíc ročně. Využíváme tedy variantu č. 2. Vznesl jsem dotaz, zdali nepřehodnotit systém předplatného. Po krátké diskusi došel senát k závěru, že v současné ekonomické situaci a s přihlédnutím k možnosti, že předmětné deníky jsou k dispozici na internetu, není změna nejrozumnější investicí.

Odpovědět

Aby bylo možno odpovědět, je třeba se zaregistrovat a přihlásit.

Články podle kategorií