.zasedání AS 3.6.2010 – Přijímací zkoušky, vedoucí kateder*

Milí kolegové, přináším zprávu o zasedání akademického senátu fakulty, které se konalo 3.6.2010. Na pořadu jednání bylo především vyjádření senátu ke jmenování vedoucích kateder.

Informace vedení fakulty
Tento bod již tradičně přednesl děkan. Vzhledem k tomu, že většina zásadních témat má na zasedání senátu zvláštní bod, omezil se na několik stručnějších informací. Kolegium děkana jednalo podle jeho slov např. o personálních otázkách, přijímacím řízení a prodlužování pracovních poměrů. Z konkrétních událostí uvedl děkan zasedání věděcké rady, kde se jednalo o habilitačním řízení JUDr. Štangové a profesorské řízení doc. Gregorové z Brna. Obě proběhla úspěšně. Na závěr děkan uvedl, že fakultu navštívila také ministryně spravedlnosti Kovářová, přičemž se jednalo spíše o zdvořilostní návštěvu.

Informace o průběhu přijímacího řízení
Úvodní slovo k tomuto bodu přednesl proděkan Kuklík. Uvedl, že v současné době probíhají propočty bonifikací, aby bylo možné sestavit žebříček. Uvedl také, že letos se nebude konat žádná ústní zkouška. Úmyslem vedení je opět umožnit zájemcům o studium zápis v co nejčasnějším termínu. Přihlášených bylo přes 4.600. Proděkan dále zmínil problém s placením poplatku ze Slovenska, neboť při převodu z Eur dochází k tomu, že na účet fakulty je často připsána nižší než požadovaná částka. K dotazu kol. Makajeva, jaký je počet studentů s bonifikací, zatím nebylo možno uvést přesné číslo. Podle proděkana Kuklíka lze nicméně předpokládat, že se počet nebude nijak dramaticky lišit od minulých let.

Diskuse o koncepci přijímacího řízení do magisterského studia
Tento bod představoval spíše předjednání některých podmínek budoucího přijímacího řízení, neboť podrobněji se o nich bude diskutovat na výjezdním zasedání v Peci pod Sněžkou. Úvodní slovo přednesl proděkan Kuklík. K dispozici byl písemný materiál. V zásadě je možné podmínky neměnit, což by znamenalo, že bychom měli tři roky stejné výsledky. Varianty změn jsou nicméně následující: (1) byly by opět předepsány obě části testu /OPS a ZSV/, skládaly by se ale z jednotlivých zvlášť bonifikovaných (sub)částí. Tím by byl zdůrazněn specifický charakter přijímacího řízení na PF UK a poklesl reálně význam samotných NSZ. (2) Novou možností by bylo použít rozšířenou variantu testu ZSV, který by obsahoval oddíl kritického a abstraktního myšlení. Každý oddíl by mohl být bodován zvlášť. (3) Otvírá se i možnost otevřít další možnosti bonifikací např. za středoškolskou činnost.
Do rozpravy se zapojil nejprve kol. Švarc. Ten uvedl, že jakákoliv bonifikace je diskriminační. Na něj reagovali proděkani Hřebejk a Kuklík ve smyslu nevelkého procenta bonifikací. Dále se zapojili kol. Makejev, kol. dr. Wintr. Já jsem vyjádřil stanovisko zachování bonifikací za podmínky jejich reprobovatelnosti (nikoliv tedy např. známky ve třetím ročníku SŠ). Diskuse bude pokračovat na výjezdním zasedání.

Vyjádření k návrhu na jmenování vedoucích kateder
Úvodní slovo k tomuto bodu přednesl děkan. Dle jeho vyjádření se jedná o vedoucí kateder, ústavů a výzkumných center, kterým končí funkční období. V návrhu děkan vycházel z principu kontinuity a po vyhodnocení činnosti neshledal důvody pro zásadnější změny. Jedinou změnou je tedy Centrum zdravotnického práva, které Prof. Císařová již dále nechce vést. Na její místo byl navržen byl doc. Salač, s tím, že dále bude působit i na katedře občanského práva. Funkce se až na tři výjimky (doc. Pithart, prof. Bakeš, doc. Vopálka) bude nadále vykonávat po tři roky. V případě výjimek se jedná dle vyjádření děkana jednak žádosti samotných navržených a jednak o specifický případ Katedry správního práva. Zde existují slabiny v oblasti výuky zvláštní části správního práva. Dle vyjádření děkana by se mělo zvážit zavedení volitelných předmětů či jinak zdůraznit tuto část právního řádu. Dalším problémem je i malý zájem o doktorské studium a jiné personální otázky. Z těchto důvodů bylo se souhlasem doc. Vopálky přistoupeno k pouze dvouletému jmenování, aby bylo možno dříve vyhodnotit činnost katedry.

Členy sčítací komise pro tajné hlasování byli zvoleni kol. dr. Frintová, kol. dr. Beran a kol. Makejev. Po tajném hlasování byli všichni kandidáti doporučení. Přesný seznam je ke stažení zde .

Vyhlášení voleb do AS UK a AS PF UK.
Na řadu přišel i každé tři roky se opakující bod, který věstí blížící se funkční období současných senátorů. Předseda senátu kol. dr. Staša uved, že ideální by bylo opět spojit volby do univerzitního i fakultního senátu. Po krátké diskusi byly stanoveny volební dny na 23. a 24. listopadu 2010 (14 – 0 – 0).
Poslední zasedání tohoto senátu bude na konci ledna 2011.

Příprava výjezdního zasedání
Podle informací vedení se 25. – 27.6. uskuteční v Peci pod Sněžkou v objektu UK „nahoře pod lesem“ výjezdní zasedání AS. Bude se diskutovat o koncepčních otázkách studia.

Různé
a) Proděkan Kuklík v rámci tohoto bodu požádal akademický senát, aby schválil počet účastníků kurzu CŽV (navrhovaný 220) a mírné zvýšení poplatku na 42.000,- Kč. Do diskuse se zapojil kol. dr. Šustek, kol. dr. Staša, kol. dr. Wintr a já. Příjem z tohoto kurzu je dle rozpočtu očekáván ve výši cca 7 mil. Kč. Kol. dr. Šustek navrhl zvýšit poplatek na 44 tis. Kč s ohledem na fiskální efekt a výši cen konkurece. Tento návrh byl schválen. Kol. Švarc navrhl ze stejných důvodů upravit i počet na 240. Tento návrh byl schválen (8-2-4)
b) Kol. Vítová vznesla dotaz na proděkana Hřebejka ohledně studentské ankety. Měla by být spuštěna v následujících týdnech.
c) Kol. Švarc navrhl upravit vyškrtávání duplicitně se objevující diplomový seminář v informačním systému. Na jeho podnět bude tento problém vyřešen studijním oddělením.

Odpovědět

Aby bylo možno odpovědět, je třeba se zaregistrovat a přihlásit.

Články podle kategorií