.zasedání AS 13.11. – hospodaření, KaM, opakování již absolvovaných zkouškek*

Ve čtvrtek 13.11. 2008 se konalo další zasedání Akademického senátu PF-UK. Jeho plánovaný program si můžete prohlédnout ZDE. Z hlavních bodů, které studenty budou nejvíce zajímat, lze zmínit především debatu o nutnosti opakovat zkoušky z Občanského práva hmotného a Občanského práva procesního při přechodu z ročníkového do kreditního systému studia (z důvodu přerušení či propadnutí). Ta vyústila nakonec ve prospěch zavedení „rozdílové zkoušky“. Tato zkouška by dle návrhu obsahovala jen otázky, které nebyly prozkoušeny zkouškou, kterou student již absolvoval ročníkovém systému. Jako již tradičně, přináším prostřednictvím těchto stránek podrobné informace o celém zasedání.

Prvním bodem na programu byly informace vedení fakulty. Děkan se kromě toho, že upozornil na některá jubilea, zmínil o tom, že jednání s jednotlivými katedrami o budoucí koncepci studia se pomalu chýlí ke konci (zbývají ještě katedry tělesné výchovy, sociologie a psychologie, dále pak ústavy a výzkumná centra). Děkan dále informoval o tom, že fakulta navrhla osobnosti z akademické obce do nově vznikajících kárných senátů při Nejvyšším správním soudu. Konkrétně jde např. o prof. Cepla, prof. Sládečka, prof. Winterovou, prof. Pomahače nebo prof. Pavlíčka. Nakonec děkan uvedl, že se v rámci výzkumného záměru připravuje vydání čtyřsvazkové monografie „Nové jevy v právu na počátku 21. století“.

Druhým bodem bylo projednání zprávy o hospodaření fakulty, kterou si můžete stáhnout ZDE. Tuto zprávu studovala především Ekonomická komise senátu, jejíž předseda JUDr. Falada přednesl její závěry. Mírná ztráta, se kterou fakulta za první pololetí hospodařila, je odůvodněna očekávanými vyššími příjmy ve druhé části roku. Je tedy pravděpodobné, že rozpočet fakulty bude vyrovnaný. JUDr. Beran se pozastavil nad nízkým procentem prostředků, které je z výzkumného záměru věnováno na knihy. Proděkanka doc. Marková odpověděla na tuto připomínku konstatováním, že je to především otázka řešitelů, na co konkrétní prostředky spotřebují. Knihy do fondu knihovny se ovšem nakupují i z jiných zdrojů než z výzkumného záměru. Po krátké rozpravě vzal senát zprávu jako celek na vědomí.

Projednání návrhů dílčích novel vnitřních předpisů bylo zařazeno jako třetí bod programu. Jedná se o změnu, která umožní, aby koleje a menzy UK byly spravovány i jinou osobou než univerzitou. Senát fakulty byl pouze požádán o vyjádření. Po diskusi bylo přijato snesení, které upozorňuje, že je při transformaci nutné zachovat především dostupnost služeb kolejí a menz pro studenty a zaměstnance.

Následovala volba zástupce do Rady VŠ. S touto funkcí má své zkušenosti Mgr. Brezina, který ji vykonával v již minulém funkčním období a byl také nyní jediným kandidátem. JUDr. Karel Beran, který byl v minulosti také členem Rady VŠ, uvedl, že by bylo dobré ochotu kolegy Breziny přivítat a podpořit jej. Vzhledem k pokročilé hodině jsem spolu s JUDr. Wintrem navrhl, aby se tajné hlasování urychlilo umístěním urny přímo v místnosti, kde probíhá zasedání, a každý nemusel sám odvolit v pracovně děkana, jak je zvykem. Tento návrh byl zamítnut. Po klasickém tajném byl tedy zvolen Mgr. Brezina.

Šestý bod představovalo usnesení o vyjádření stanoviska k výši doktorandských stipendií, která je nastavena na nejvyšší možnou mez. Senát bez jakýchkoliv problémů zvýšení stipendií podpořil a dále vyjádřil přání, aby se horní hranice stipendia dále zvyšovala.

Pokračování diskuse o podobě internetové prezentace senátu se stalo již téměř evergreenem všech zasedání i neformálních schůzek senátorů. V současné době se pracuje na odstranění technických nedostatků na stránkách www.senatpfuk.cz, aby mohly být do plného provozu spuštěny během následujících měsíců. Vedením fakulty bylo dále přislíbeno, že bude přímo na úvodní stránce fakulty umístěn odkaz na nové senátní stránky. V současné době je však stále nejjednodušším způsobem, jak získat informace o dění v senátu, přes stránky, které právě čtete. Zachovejte jim tedy přízeň i nadále.

Na poslední tradiční bod „Různé“ došlo až cca po třech hodinách jednání. Některé body, které měla studentská kurie připraveny, jsme tedy přesunuli na příště. Podařilo se nicméně dosáhnout velkého úspěchu v otázce přechodu z ročníkového do kreditního systému studia z důvodu přerušení nebo propadnutí. Katedra Občanského práva totiž v současnosti předepisuje povinnost vykonat znovu zkoušku z občanského práva procesního, neboť obsahuje navíc dalších 30 otázek, a dále druhou postupovou zkoušku z občanského práva hmotného, i když je obsah dvou rozdělených postupových zkoušek v podstatě shodný se zkouškou v ročníkovém systému. Kolega Švarc navrhoval uznávání obou zkoušek bez dalšího. Pak padl návrh, aby bylo umožněno vykonat jakousi rozdílovou zkoušku, která by zahrnovala jen látku, ze které student zkoušku ještě nekonal. Doc. Salač, prof. Kuklík a nakonec i děkan prof. Gerloch tento návrh podpořili. Uvidíme tedy, jak se k celé záležitosti postaví kolegium děkana a vedoucí katedry Občanského práva prof. Dvořák.

Úplně posledním bodem bylo pak projednání předvolební stranické agitace některými akademickými pracovníky na půdě fakulty. Na nástěnce před katedrou Ústavního práva se totiž pravidelně objevují oficiální předvolební plakáty ČSSD. Většina senátorů se shodla na tom, že je to nevhodné. Usnesení nicméně přijato nebylo. M.j. i kvůli tomu, že JUDr. Suchánek, který jakožto jediný senátor, který je činný na předmětné katedře, již musel odejít.

Odpovědět

Aby bylo možno odpovědět, je třeba se zaregistrovat a přihlásit.

Články podle kategorií