.zasedání AS 11.12. – zkoušky při přechodu do kreditů, investice a drahé učenbnice*

Ve čtvrtek 11.12. proběhlo v letošním kalendářním roce poslední zasedání AS. Na programu bylo projednání šesti bodů a tradičního „různého“. Pro studenty nejzásadnější byl patrně bod týkající se konečného stanovení pravidel pro přechod do kreditního systému při propadnutí či přerušení. Bylo dohodnuto, že studenti, kteří v ročníkovém systému studia absolvovali zkoušku z Občanského práva procesního a hmotného (ve 3. ročníku), nebudou nuceni tuto zkoušku opakovat. Prozkoušeni budou pouze rozdílovou zkouškou z látky, která je ve zkoušce zařazené do kreditního systému navíc (více v podrobném zápisu).
Jako již tradičně přináším podrobné informace z celého zasedání.
Prvním bodem zasedání byly informace vedení fakulty. Děkan nás zpravil o tom, že jednání s jednotlivými katedrami a ústavy se  blíží ke konci, neboť zbývá již jen Ústav státu a práva a Katedra sociologie. Dále se zmínil o tom, že vrcholí přípravy několikasvazkové publikace „Nové jevy v právu na počátku 21. století“, která je výstupem vědeckého záměru. Proděkan doc. JUDr. Salač pak informoval, že z poslední korespondence s rektorátem vyplývá, že přijímací řízení do doktorského studia se vyhlásí až po rozhodnutí MŠMT o akreditaci. Z toho vyplývá, že přihlášky se budou přijímat až do května. V rámci kolegia děkana bude tedy nutné připravit harmonogram. V závěru tohoto bodu byli členové senátu pozváni na Vánoční koncert fakulty, který se konal ještě týž večer v Karolinu.

Druhým bodem zasedání, o jehož zařazení požádal děkan, bylo doporučení jmenování vedoucího Katedry práva životního prostředí. Navržen byl pouze jeden kandidát – Prof. JUDr. Damohorský, který byl v tajném hlasování doporučen.

Následující bod se týkal zřízení Centra právní komparatistiky. Úvodní slovo k tomuto si vzal proděkan Prof. Šturma, který informoval, že jeho zřízení bylo doporučováno již v r. 2005 spolu se zřízením Centra zdravotnického práva a Centra právně-historických studií, přičemž tato dvě již fungují. Jedná se tedy o malé pracoviště, jež nebude zatěžovat rozpočet. Předmětem jeho činnosti bude výzkumná činnost, případně i výuka výběrových předmětů. Děkan k tomu doplnil, že záměrem je, aby se toto centrum maximální možnou měrou samofinancovalo a navíc pomáhalo i získávat další prostředky z grantů a zviditelnit fakultu v zahraničí. Usnesením senátu bylo pak Centrum právní komparatistiky zřízeno.

Čtvrtým bodem byl návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2007. Na základě dosažených výsledků hospodaření za rok 2007 přistoupila totiž univerzita k rozdělení výsledku hospodaření. Pro Právnickou fakultu byl stanoven podíl ve výši 1.611.882,- Kč. Podle sdělení tajemníka fakulty je možné tyto prostředky rozdělit do čtyř fonů a sice do rezervního, FRIMu (Fondu rozvoje investičního majetku), provozního či fondu odměn, přičemž FRIM není příliš vhodný, neboť existují přesná pravidla, jak se tvoří. Studentská kurie velice bojovala za to, aby byly prostředky rozděleny do stipendijního fondu, ovšem kvůli opatření rektora to nebylo možné. Na to navázala vzrušená debata o problematice pozdního vyplácení stipendií a jejich výši, která pak vyústila ve slib vedení fakulty se tímto problémem zabývat. Nakonec bylo rozhodnuto o rozdělení prostředků do fondu odměn, neboť to může pro některé zaměstnance (především administrativní) představovat opravdu významnou pomoc, s ohledem na vyhlídky příštích let se může navíc jednat o poslední takovou možnost.

Dalším bodem na programu byl přehled investičních akcí plánovaných na další rok. Tajemník fakulty rozdělil plánované investice do tří kategorií:
1) Velké investiční akce, mezi které patří rekonstrukce budovy na Větrníku a výměna střešního pláště fakulty, přičemž se čeká na to, až bude možné předložit investiční záměr.
2) Drobné akce realizované z FRIMu, tedy výměna výtahů, které jsou na hranici životnosti; rekonstrukce bývalé ubytovny v suterénu na sklad pro knihovnu; rekonstrukce místnosti č. 21, která by se dala zvětšit; kletování bazénu a vstupního vestibulu; rekonstrukce místnosti č. 319 (nový nábytek etc.); výměna katedry v č. 120; výměna stoupaček, aby byly funkční toalety ve 4. patře; přestavba studijního oddělení, aby byla zefektivněna jeho práce; zvažuje se také umístění solárních článků na výrobu elektřiny na jižní část střechy, která z ulice není vidět. Tajemník upozornil, že se podaří zrealizovat jen některé ze zmíněných projektů, neboť prostředky fakulty jsou omezené.
3) Rozvojové projekty – pořízení vyvolávacího číslicového systému na studijní oddělení, zastínění místnosti č. 300, pořízení kopírovacích strojů atp.
K tomuto bodu jsem navrhl rovněž zařazení rekonstrukce fontánek v prvním patře, které se na zkušební provoz podařilo v létě zprovoznit, přičemž můj návrh podpořila jak studentská kurie, tak i JUDr. Beran a JUDr. Wintr. Dále jsem upozornil na problém studentského spolku Juristi, který doposud nemá vlastní prostory. Tajemník fakulty uvedl, že problém s místností pro tento spolek lze v současné době řešit jen pomocí spolupráce s jinými spolky, neboť na fakultě již není další volná kancelář, která by se dala využít. Nicméně se bude do budoucna snažit vyjít lidem ze spolku Juristi vstříc.

Předposledním bodem na programu bylo oznámení vedení fakulty o tom, že na kolegiu děkana došlo k přijetí návrhu studentské kurie senátu na zavedení rozdílové zkoušky z Občanského práva hmotného a procesního pro studenty, kteří zkoušku z předmětného oboru absolvovali v ročníkovém systému a propadli do systému kreditního. To je dle mého názoru poslední krok k odstranění zjevných nespravedlností při přechodu do kreditního systému, a velice za něj děkuji.

V posledním bodu „Různé“ byla otevřena problematika předražených učebnic. V současné době totiž ceny povinné literatury významně překračují finanční možnosti studentů. I kvůli tomu dochází k tomu, že se studenti stále více připravují z jiných zdrojů, což fakulta považuje za nežádoucí. Proděkan doc. Salač navrhl otevřít diskusi o částečném návratu ke skriptům. Lze tedy očekávat, že se v dohledné době bude tento problém intenzivně řešit.

Odpovědět

Aby bylo možno odpovědět, je třeba se zaregistrovat a přihlásit.

Články podle kategorií