.zasedání AS 4.2.2010 – Hospodaření, proděkani, věd. rada, „přijímačky za peníze“*

Milí kolegové, ve čtvrtek 4.2.2010 se konalo letošní první zasedání akademického senátu. Již tradičně přináším informace o tom, jak probíhalo.

1) Informace vedení fakulty
V rámci tohoto bodu informoval děkan o dvou základních otázkách, kterými se zabávalo vědění fakulty. Za prvé to byla reakreditace magisterského stud. programu, která byla jednomyslně podpořena věděckou radu. Návrh by měl být tedy v druhé polovině února postoupen na rektorát. Za druhé to byl specifický výzkum studentů. Na ten dostala dakulta 5,5 mil Kč. Jedná se o zapojení studentů a učitelů do věděcké činnosti a pořádání konferencí. Z celkové sumy půjde 25% na provozní výdaje. Na jednu katedru tedy vychází cca. 360.000,- kč.
Dále děkan inforoval o tom, že byl schválen evropský projekt „legislativa“. Na něm bychom měli participovat v rámci školení. Jedná se o zkvalitňování legislativního procesu. Další informace se týkala narůstajících žádostí o habilitační řízení a nakonec děkan zmínil některá výročí – Prof. Švestka (80) a Prof. Kerner (80). Oběma byla udělena medaile fakulty.

2) průběžná informace o vývoji hospodařební fakulty
K tomuto bodu byl k dispozici písemný materiál. Ten je ke stažení ZDE. Tajemník fakulty uvedl, že výsledek hospodaření je nad očekávání vynikající. Zejména na příjmové straně se podařilo naplnit více než 100% plánu. Velmi pozitivně se také projevily úspory (uzavření fakulty v době prázdnin etc.) K podrobné rozpravě bude rozseslána a schvalována závěrečná zpráva. V této souvislosti lze zejména vypíchnout příjmy z kurzů CŽV, které do rozpočtu přinesly více než 7 mil. Kč.
V této souvislosti jsem zmínil reportáž TV Prima o „aféře“ s přijímacími zkouškami. Zmíněná televize totiž informovala to kurzech CŽV, ze kterých je po jejich abslovování možné přestoupit do druhého ročníku magisterského studia. Po krátké diskusi se senát shodl na tom, že na tuto zprávu není třeba nijak reagovat, neboť je zcela dezinterpretující  a nevyvolala ani větší ohlas v médiích. Celý systém CŽV je v zcela v souladu se zákonem o vysokých školách. Za zmiňovaných 40.000,- Kč si navíc student nekupuje přijímací zkoušky, ale platí si celoroční studium, které je spojeno s nemalými náklady.

3) Vyjádření k návrhu na jmenování proděkánů
Vzhledem k právnímu názoru, že s novým funkčním obdobím děkana, je nutné jmenovat i proděkany přistoupil AS k jejich jmenování. Úvodní slovo přednesl děkan. Uvedl, že nepovažuje za nutné jakékoliv změny na postech proděkanů. Návrhy děkana byly následující:

1.Prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc., pro zahraniční záležitosti
2.JUDr. Jiří Hřebejk, pro magisterský studijní program
3.Prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc., pro koncepci a rozvoj fakulty
4.Doc. JUDr. Hana Marková, CSc., pro celoživotní vzdělávání
5.Doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D., pro doktorský studijní program a rigorózní řízení
6.JUDr. Věra Štangová, CSc., pro vnější vztahy a absolventy
7.Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc., pro vědu, výzkum a ediční  činnost

Senát vyslovil v tajném hlasování se všemi navrženými souhlas.

4) Návrh na jmenování člena věděcké rady
Úvodní slovo přednesl děkan. Uvedl, že úmrtím Prof. Cepla se uvolnilo místo v řadách externistů. Vzhledem k tomu, že členem vědecké rady je i prezident motářské komory, a k tomu, že prezident advokátní komory JUDr. Vychopěň je v kontaktu s fakultou již po delší dobu a ochotně spolupracuje, doporučil děkan jmenování JUDr. Martina Vychopně, prezidenta České advokátní komory.
5) Různé:
A) Kolega Švarc přednesl připomínku k počtu seminářů k předmětům Práva sociálnío zabezpečení a Finančního práva. V současné době je ve 4. ročníku 830 studentů a seminářů se nedostává. Odpovědi se mu dostalo od doc. Štagové a doc. Markové z předmětných kateder. Počty seminářů budou navýšeny.

B) Kol. Švarc upozornil na problematiku počtu otevřených dveří na fakultu. Problém spočívá v tom, že v době, kdy končí výuka (přednášky) prvních ročníků, se nedá kvůli velkému počtu vycházejících studentů téměř dostat do budovy. Navrhl, aby se vedení fakulty zabývalo zajištěním otevření většího počtu dveří. Senát vzal tuto výzvu po krátké diskusi na vědomí.

C) Proděkan Salač uvedl, že doc. Kindl z Plzně byl odvolán z oborové rady a nahradila ho Prof. Sanfiicooksbudfa Hrušáková.

Odpovědět

Aby bylo možno odpovědět, je třeba se zaregistrovat a přihlásit.

Články podle kategorií