.první zasedání AS v akademickém roce 2008/2009*

Přináším zprávu o tom, co se dělo na prvním zasedání v tomto semestru, které se konalo 1.10. Obecně šlo především o to, aby vedení fakulty informovalo senát o událostech, které se staly od našeho posledního setkání. Jeho oficiální program je k vidění ZDE.

Za zmínku stojí především informace o proběhnuvším přijímacím řízení. Do prvního ročníku bylo přijato 690 studentů a do kurzu CŽV se pak zapsalo 140, což je historicky nejvyšší počet. Pozitivní je především fakt, že na rozdíl od minulých let nebylo v letošním roce vyhověno ani jedné žádosti o přezkum, jinými slovy testy neobsahovaly žádné sporné otázky. Díky tomu se Právnická fakulta dostala na první příčky ve „férovosti“ přijímacího řízení, za což jsme byli pochváleni i vedením univerzity.

Děkan dále informoval, že proběhlo výjezdní zasedání kolegia děkana v Srní, jehož hlavní náplní bylo zpracování materiálu vycházejícího z jednání AS a vedoucích kateder na jaře (informace o něm jsou ZDE). V době akademických prázdnin došlo rovněž k částečné rekonstrukci některých prostor fakulty, z nich je třeba především upozornit na nově ozvučenou a zrekonstruovanou posluchárnu č. 300. Podrobněji o změnách pak informuje sdělení tajemníka fakulty ZDE.

Senát poté schválil nové podmínky přijímacího řízení do doktorského studia. Novy systém vychází z principu větší diferenciace jednotlivých oborů, což je dle mého názoru krok správným směrem.

V rámci posledního bodu, do kterého lze volně zařazovat jednotlivé otázky jsme mimo jiné řešili problém informačního systému, který stanovil jiná pravidla pro rozlišování lichého a sudého týdne, přičemž zaváděl jakýsi „logický lichý a sudý týden“, který se (zcela nelogicky) neshodoval s kalendářními týdny. Celkem bez problémů jsme se shodli na tom, že výuka se bude řídit týdny kalendářními, jako tomu bylo doposud, na což reagoval proděkan JUDr. Hřebejk svým sdělením, které naleznete ZDE.

Posledním bodem bylo pak schválení smlouvy o nájmu nebytových prostor (36,7 m2 v suterénu) společnosti PREdistribuce a.s. za účelem umístění transformátoru (který už tam ve skutečnosti fyzicky je). PREdistribuce se zavázala Univerzitě platit nájemné ve výši 1.900,- Kč na m2 bez DPH, což činí celkem 69.730,-Kč ročně. Tajemník fakulty nechal u této příležitosti zpracovat znalecký posudek, který tuto výši nájemného pro danou lokalitu doporučil, senát ji tedy schválil.

Odpovědět

Aby bylo možno odpovědět, je třeba se zaregistrovat a přihlásit.

Články podle kategorií